Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia szkolne

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • uchwała Nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Iwoniczu–Zdroju z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwonicz–Zdrój (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2015 r., poz. 3218 i poz. 3221);
 • uchwała Nr VII.29.2015 Rady Miejskiej w Iwoniczu–Zdroju z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu–Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2015 r., poz. 918).

Warunki przyznania stypendium szkolnego:

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje mieszkańcom gminy Iwonicz-Zdrój, których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – obecnie wynosi ona 528,00 zł (netto).

W szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

O stypendium szkolne mogą ubiegać się:

 • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Wymagane dokumenty

 • wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój
 • zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.


Miejsce złożenia dokumentów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu–Zdroju, Dział Świadczeń dla Rodzin 38-440 Iwonicz-Zdrój, Plac Dietla 2, tel. 13 49 39 806 wew. 105.

Termin i sposób załatwienia

Nabór wniosków jest prowadzony od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie w/w terminu.

Formy stypendium szkolnego

 • całkowita lub częściowa refundacja kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki;
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów).

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej w sprawie stypendiów szkolnych służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu–Zdroju w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje

Stypendium przyznaje się na czas trwania nauki w roku szkolnym. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

Ważna informacja

Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły (kolegium) są obowiązani niezwłocznie powiadomić Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu–Zdroju o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania. Świadczenia z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają zwrotowi w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może zostać przyznany uczniowi, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej, co jest spowodowane zdarzeniem losowym. Zasiłek ten nie może przekroczyć pięciokrotności zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku od 5 do 18 lat, a więc kwoty 620 zł.

Instytucja zasiłku szkolnego została uregulowana w ustawie o systemie oświaty. Zgodnie z art. 90e tej ustawy, zasiłek szkolny przyznany może zostać uczniowi, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Pojęcia trudnej sytuacji materialnej nie należy utożsamiać z niskimi dochodami w rodzinie – takie rozumienie jest właściwe dla instytucji stypendium szkolnego, a w przypadku zasiłku szkolnego należy rozumieć to szerzej. Trudna sytuacja materialna, o której mowa w opisywanym przepisie może oznaczać problemy z płynnością finansową, które powstały na skutek zdarzenia losowego.

Zdarzeniem losowym, które mogło spowodować trudną sytuację materialną mógł być np. pożar, powódź, włamanie, nagła choroba ucznia lub rodzica, śmierć jednego z rodziców, utrata pracy przez rodziców itd. To wyliczenie jedynie przykładowe – zaistnienie jednej z w/w sytuacji wcale nie musi oznaczać, że zasiłek zostanie przyznany na pewno. Przyznanie zasiłku zależy od oceny indywidualnej sytuacji wnioskodawcy.

Zasiłek szkolny może zostać udzielony pod dwoma postaciami:

 • świadczenie pieniężne;
 • pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym.

Świadczenie pieniężne jest przeznaczane na wydatki związane z procesem edukacji.

Zasiłek szkolny może zostać przyznany raz lub kilka razy do roku – to czy zostanie przyznany zawsze zależy od oceny indywidualnej sytuacji wnioskodawcy.

Wysokość zasiłku szkolnego

Zasiłek szkolny może zostać przyznany w wysokości nieprzekraczającej pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, który przysługuje na dziecko w wieku od 5 do 18 lat  (124 zł miesięcznie) co oznacza, że wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć 620 zł (124 zł x 5 = 620 zł).

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, które uzasadnia jego przyznanie – przekroczenie tego terminu sprawia, że możliwość ubiegania się o zasiłek szkolny wygasa.

Zasiłek szkolny jest wypłacany niezależnie od stypendium szkolnego, co w praktyce oznacza, że jest możliwe otrzymanie jednocześnie zasiłku szkolnego i stypendium.