Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

DODATEK MIESZKANIOWY

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się osoby, które spełniają jednocześnie trzy kryteria:

 • posiadają tytuł prawny do lokalu
 • spełniają kryterium dochodowe
 • spełniają kryterium metrażowe.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 1. Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych.
 2. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.
 3. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych.
 4. Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego  i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem.
 5. Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Za gospodarstwo domowe w przypadku dodatku mieszkaniowego rozumie się wszystkie osoby mieszkające w lokalu.

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się te osoby, u których miesięczny dochód brutto na osobę w rodzinie, w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:

– 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (od 01.03.2020 r. jest to kwota 2100,00 zł)

– 125 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (od 01.03.2020 r. jest to kwota 1500,00 zł).

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu i składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

Do dochodu wlicza się także dochód z posiadania gospodarstwa rolnego. Dochód  z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów wyrażonej w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przeciętny dochód z pracy indywidualnych gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. wynosił 2715,00 zł.

Do celów obliczania dodatku do dochodu zalicza się m. in. zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, renty, emerytury, dodatki kombatanckie, stypendia studenckie i z PUP, alimenty, jednorazowe odprawy, nagrody jubileuszowe, trzynastki, świadczenia z funduszu socjalnego, świadczenia przedemerytalne, świadczenia z tytułu rodziny zastępczej, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pogrzebowe, wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia z umów o dzieło, wynagrodzenie z umów zlecenia, darowizny, dochody ze sprzedaży ruchomości   i nieruchomości, odsetki od lokat i oszczędności, itp.

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych  z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

Kryterium metrażowe uzależnione jest od liczby osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% (lub 50% pod warunkiem, że udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%).

Liczba osób zamieszkujących w lokalu

Powierzchnia normatywna

Powierzchnia maksymalna
1 osoba 35 m2 45,5 m2
2 osoby 40 m2 52,0 m2
3 osoby 45 m2 58,5 m2
4 osoby 55 m2 71,5 m2
5 osób 65 m2 84,5 m2
6 osób 70 m2 91,0 m2

 

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Do obliczania dodatku ustawa przewiduje możliwość przyjęcia zwiększonej o 15 m2 powierzchni normatywnej lokalu mieszkalnego z uwagi na zamieszkiwanie w lokalu:

 • osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim,
 • osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek nie może być wyższy od 70 % wydatków na powierzchnię normatywną lokalu oraz nie może być niższy od 2 % najniższej emerytury obowiązującej w dniu wydania decyzji.

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie stanowią wydatki poniesione z tytułu: ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz przewodowy i energię elektryczną dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

W przypadku, gdy mieszkanie nie jest wyposażone w instalacje centralnego ogrzewania, centralnie ciepłą wodę czy brak w nim instalacji gazu przewodowego, osobie przysługują ryczałty, które stanowią część dodatku mieszkaniowego. Podstawą ich naliczenia jest cena kilowatogodziny, odczytana z rachunku. Dlatego przy składaniu wniosku osoba zobowiązana jest mieć z sobą do wglądu fakturę za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lokalu wraz z potwierdzonymi wydatkami za mieszkanie za ostatni miesiąc,
 • deklaracja o wysokości dochodów uzyskanych przez członków gospodarstwa domowego,
 • dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku np. zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy, trzy ostatnie odcinki renty, emerytury lub zaświadczenie z ZUS (dot. osób, które pobierają świadczenia emerytalno-rentowe).

Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej przez wnioskodawcę, które nastąpiły w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego, nie mają wpływu na wysokość wypłacanego dodatku mieszkaniowego.

W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli osoba ureguluje powstałe zaległości w okresie 3 miesięcy od dnia wydania decyzji   o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego, kwota wstrzymanego dodatku zostanie wypłacona. Jeżeli uregulowanie nie nastąpi w wyznaczonym okresie 3 miesięcy, decyzja  o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

W sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego organ ma prawo przeprowadzić wywiad środowiskowy. Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może zażądać od wnioskodawcy oraz od innych członków gospodarstwa domowego złożenia, oświadczenia majątkowego. Odmowa złożenia powyższego dokumentu przez wnioskodawcę lub którąkolwiek z osób zamieszkujących w lokalu stanowi podstawę do wydania decyzji odmawiającej przyznania dodatku mieszkaniowego.

Jeżeli dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych  w deklaracji o dochodach lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości (należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego).

Przyznanie i wypłata świadczenia następuje na podstawie decyzji. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega opłatom.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133   z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków  mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. nr 156 poz. 1817 z późn. zm.).

DODATEK ENERGETYCZNY

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku energetycznego

 1. Przyznanie prawa do dodatku mieszkaniowego
 2. Posiadanie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej
 3. Zamieszkiwanie w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. wynosi:

 • 10,94 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
 • 15,19 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
 • 18,23 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
 • kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Oryginał w/w umowy należy przedłożyć do wglądu.

Dodatkowe informacje:

Przyznanie i wypłata świadczenia następuje na podstawie decyzji. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega opłatom.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 t. j.)

Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. (M. P. z  2020 r. poz. 374)