Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci, niezależnie od dochodu. Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

KDR-400x268

KARTA DUŻEJ RODZINY przyznawana jest:

  • rodzicom – bezterminowo,
  • dzieciom w wieku do ukończenia 18 roku życia, a także w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
  1. szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego
  2. szkole wyższej – do końca roku akademickiego zgodnie ze złożonym oświadczeniem
  • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku o Kartę Dużej Rodziny

Wniosek może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce załącznik (ZKDR-01)
  • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci (ZKDR-03),
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (ZKDR-02),
  • w przypadku osób pełnoletnich przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (ZKDR-02).

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Rodzice mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny dożywotnio.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe jak i przedsiębiorców prywatnych. Dokładny wykaz zniżek znajduje się na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl i jest na bieżąco aktualizowany.

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian zawartych w karcie lub zmiany miejsca zamieszkania członek rodziny wielodzietnej jest zobowiązany powiadomić organ, który przyznał Kartę Dużej Rodziny.

Od 1 stycznia 2019 r. Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1390)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r.  w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 99)