Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Fundusz alimentacyjny

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Od 1 lipca 2020 r. przyjmowane będą kompletne wnioski elektroniczne w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy (2020/2021), który rozpoczyna się w dniu 1 października 2020 r. i trwa do 30 września 2021 r. Wnioski elektroniczne można składać przez Internet za pomocą systemów bankowości elektronicznej niektórych banków lub na portalu Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/. Wnioski w formie papierowej można składać od miesiąca sierpnia 2020 r. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju pl. Dietla 2 –  pokój nr 1.

Formularze dostępne są w siedzibie GOPS oraz na stronie internetowej pod adresem: https://mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/.

Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi:

– 800 zł na osobę w rodzinie – obowiązuje do 30.09.2020r.,

– 900 zł na osobę w rodzinie – obowiązuje od 01.10.2020r..

Rokiem bazowym, z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 będzie rok 2019 z uwzględnieniem dochodu utraconego i uzyskanego (katalog dochodów utraconych i uzyskanych określony w ustawie).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.(Dz. U. z 2020r., poz. 808 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1467).

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują:

 • osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna,
 • osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 lat, a w przypadku kontynuowania nauki w szkole wyższej do czasu ukończenia 25 roku życia.
 • Gdy osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bezterminowo.

 

Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje do wysokości bieżąco ustalonych alimentów – nie wyżej jednak niż 500 zł na osobę uprawnioną. 

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego nie przysługują:

 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła – jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie),
 • osobie umieszczonej w pieczy zastępczej,
 • osobie, która zawarła związek małżeński.

 

Kryterium dochodowe

Od 01.10.2020r. w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie –  tzw. zasada „złotówka za złotówkę”.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

 

Okres świadczeniowy

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na tzw. okres świadczeniowy, który rozpoczyna się 1 października i kończy 30 września. Z terminem okresu świadczeniowego wiąże się również okres uzyskiwania dochodów branych pod uwagę przy przyznawaniu pomocy. Zgodnie z ustawą, podczas ustalania prawa do świadczeń, pod uwagę brane są dochody z roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym rozpoczyna się dany okres świadczeniowy.

Przy ustalaniu sytuacji dochodowej bierze się również pod uwagę tzw. dochody uzyskane oraz dochody utracone. Dotyczy to dochodów uzyskiwanych lub utraconych w roku, w którym ubiegamy się o wsparcie (ale przed złożeniem wniosku). Dotyczy to także dochodów uzyskanych lub utraconych później, w trakcie trwania okresu świadczeniowego, już po przyznaniu pomocy. Może to oznaczać, że osoba, której przyznano pomoc traci ją w trakcie okresu świadczeniowego (np. po trzech miesiącach pobierania świadczeń). Może to również oznaczać, że rodzina, której odmówiono pomocy z powodu zbyt wysokich dochodów, po utracie części z tych dochodów (np. w wyniku zwolnienia z pracy) uzyskuje prawo do świadczeń i powinna ponownie składać wniosek o pomoc.

 

DOCHÓD UZYSKANY I DOCHÓD UTRACONY

Dochód utracony oznacza utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy.

Dokumenty potwierdzające utratę dochodu:

 • kopia świadectwa pracy lub inny dokument potwierdzający datę utraty dochodu decyzja z Urzędu Pracy o zakończeniu wypłaty zasiłku, stypendium dla osoby bezrobotnej itp. (oryginał do wglądu),
 • dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu (PIT-y wydane przez płatnika składek PIT-11, PIT-40, PIT-8),
 • kopia zaświadczenia potwierdzającego datę wyrejestrowania działalności gospodarczej (oryginał do wglądu),
 • kopia decyzji ZUS przyznającej prawo do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego przysługujące po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (oryginał do wglądu) lub zaświadczenie z ZUS do kiedy dane świadczenie było wypłacane oraz w jakiej kwocie (wraz ze składnikami tego świadczenia) .

Dochód uzyskany oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu:

 • umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o pracę nakładczą, umowa agencyjna,
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu (z wyszczególnieniem: przychodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonego o: koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne),
 • oświadczenie o dochodzie uzyskanym za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie ryczałtu lub karty podatkowej(druk do pobrania przy pobieraniu wniosku),
 • kopia decyzji z Urzędu Pracy przyznającej prawo do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych (oryginał do wglądu),
 • kopia decyzji przyznającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, a także emeryturę lub rentę, rentę rodzinną lub rentę socjalną, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego (oryginał do wglądu).
 • kopia decyzji ZUS przyznającej prawo do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego przysługujące po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (oryginał do wglądu) bądź zaświadczenie z ZUS do kiedy dane świadczenie było wypłacane.

Do wniosku o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego należy dołączyć:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenia, oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub uzyskania dochodu po roku bazowym;
 • kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpisu postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem z zawartą klauzulą prawomocności (oryginał do wglądu),
 • zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych na rzecz wierzyciela alimentów w roku bazowym albo oświadczenie wnioskodawcy,
 • zaświadczenie Komornika Sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (w okresie ostatnich dwóch miesięcy) – oryginał,
 • informację właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego zagranicą – oryginał,
 • kopie prawomocnych wyroków zasądzających alimenty, orzekających rozwód lub separację, opatrzone pieczęcią wpływu do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne (w przypadku zmiany wysokości zasądzonych alimentów),
 • kopie prawomocnego orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego i inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

Przedstawiona lista opisuje tylko najważniejsze dokumenty, konieczne przy składaniu wniosków. Potrzebnych dokumentów może być więcej w zależności od sytuacji zawodowej i dochodowej rodziny. Szczegółowych informacji, w sprawie dokumentów niezbędnych w konkretnej sytuacji, udziela pracownik Działu Świadczeń dla Rodzin.

UWAGA! W oświadczeniach, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wnioskodawca winien zawrzeć klauzulę następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Termin i sposób załatwiania

Aby otrzymać świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – należy złożyć wniosek w gminie miejsca swojego zamieszkiwania.

Terminy składania i wypłaty świadczeń

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych, począwszy od miesiąca w którym wniosek został złożony.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.