Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Czas na aktywność w Gminie Iwonicz-Zdrój

znaczki_unii

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu- Zdroju informuje o możliwości uczestnictwa w projekcie pt. „ Czas na aktywność w Gminie Iwonicz-Zdrój” Projekt skierowany jest do osób: -) bezrobotnych, zarejestrowanych, bądź niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy -) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej -) będące w wieku aktywności zawodowej ( 15-65 lat ) Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, szczegółowe informacje o możliwościach uczestnictwa w projekcie są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju, ul Al. Torosiewicza 2, lub pod numerem telefonu 013 43 506-70. Dobiegł końca projekt systemowy po raz pierwszy realizowany przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu- Zdroju pt. „ Czas na aktywność w Gminie Iwonicz-Zdrój”. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, zwłaszcza kobiet, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, prowadząca do zwiększenia ich konkurencyjności na rynku pracy. Celem było także zwiększenie poziomu uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym uczestników projektu. Pierwszym etapem projektu było zorganizowanie kursów, których celem było przyuczenie Beneficjentów do zawodu. Kursy dostosowane były do aktualnych wymogów rynku pracy. Były to kursy: 1)Specjalista ds. sprzedaży, którego celem było nabycie umiejętności z zakresu prowadzenia handlu detalicznego i hurtowego. Ukończyło go 10 kobiet, które otrzymały zaświadczenia o ukończeniu kursu. 2)Opiekunka ludzi chorych i starszych, którego celem było przygotowanie do sprawowania opieki nad ludźmi chorymi i starszymi. Kurs ten ukończyło 5 kobiet, które także otrzymały zaświadczenia o ukończeniu kursu. 3)Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym w tym zasilanych gazem i fakturowaniem komputerowym. Celem tego kursu była nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków jezdniowych z napędem silnikowym i fakturowaniem komputerowym. Do zawodu przyuczonych zostało dwóch mężczyzn . Kolejnym etapem było doradztwo zawodowe ( grupowe i indywidualne ) prowadzone przez doświadczonego doradcę zawodowego. Zajęcia miały na celu pomoc w wyborze lub ukierunkowaniu na zmianę zawodu, uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne klientów. Na zajęciach poruszane były tematy związane z aktualnymi potrzebami i możliwościami rynku pracy, oraz prowadzone były warsztaty, których celem była nauka prezentacji przed przyszłym, potencjalnym pracodawcą. Ostatnim etapem projektu były treningi kompetencji i umiejętności społecznych prowadzone przez psychologa. Celem tych treningów było poprawienie funkcjonowania osobistego i społecznego, aktywizacja możliwości osobistych oraz zmotywowanie do podjęcia pracy i rozwoju zawodowego. Wszystkie zajęcia były bezpłatne, a w trakcie trwania projektu Beneficjenci wspierani byli finansowo. Koordynator merytoryczny projektu Urszula Menet-Zięba

Kolejny etap projektu „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE IWONICZ- ZDRÓJ”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE IWONICZ- ZDRÓJ” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju informuje, że kolejny rok realizuje projekt pt. „ Czas na aktywność w Gminie Iwonicz-Zdrój”, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób bezrobotnych, będących długotrwale klientami ośrodka pomocy społecznej. Projekt „ Czas na aktywność w Gminie Iwonicz-Zdrój” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu społecznego, Poddziałanie 7.1.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt adresowany jest do nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy Iwonicz-Zdrój, klientów pomocy społecznej. Zainteresowani uczestnictwem w projekcie w miesiącu marcu 2009 r. przeszli procedurę naborową, w wyniku której ostatecznie do projektu przystąpiło 18 osób, długotrwale bezrobotnych w tym:

  • 13 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie.
  • 4 osoby niezarejestrowane w PUP Krosno
  • 1 osoba zatrudniona- rolnik

Projekt składa się z kilku etapów. Zostanie zawartych 18 kontraktów socjalnych, które obejmą pracę socjalną, instrumenty aktywnej integracji: edukacyjnej, społecznej i zawodowej, oraz wsparcie finansowe. Działania te szczególnie ukierunkowane są na zwiększenie szans na zatrudnienie przez osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Osoby te nie posiadają odpowiednich kwalifikacji pomocnych w znalezieniu pracy. Kolejne etapy to doradztwo zawodowe, szkolenia z zakresu:

  • catering- organizacja przyjęć okolicznościowych,
  • wizaż – mój wizerunek,
  • opiekunka ludzi chorych i starszych,

treningi kompetencji i umiejętności psychospołecznych oraz warsztaty, których celem będzie nabycie wiedzy dotyczącej uprawnień pracownika wynikające z kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego i praw petenta w urzędzie. Wszystkie zajęcia w projekcie są bezpłatne.

Doradztwo zawodowe

W dniach 1 i 2 czerwca 2009 r. beneficjenci projektu ,, Czas na aktywność w Gminie Iwonicz – Zdrój ’’ uczestniczyli w doradztwie zawodowym. Celem zajęć było objęcie uczestników projektu specjalistycznym doradztwem zawodowym, które miało na celu określenie predyspozycji zawodowych , a także zmobilizowanie do działania poprzez podniesienie własnej świadomości uczestników. Beneficjenci projektu ,, Czas na aktywność w Gminie Iwonicz – Zdrój ’’ uczestniczyli zarówno w doradztwie indywidualnym jak i grupowym. Indywidualne doradztwo to spotkania podczas, których doradca zawodowy udziela pomocy osobom w wyborze zawodu, kierunku kształcenia czy dalszego szkolenia. Uwzględnia przy tym zarówno możliwości psychofizyczne, sytuację życiową, jak i potrzeby rynku pracy. Pracuje wspólnie z klientem nad rozwiązaniem problemu, analizując mocne i słabe strony klienta. Mocne aby móc je wykorzystać, słabe aby móc nad nimi pracować. W grupowych zajęciach z doradcą zawodowym uczestnicy projektu zdobywali nowe kompetencje i umiejętności umożliwiające powrót lub zaistnienie na rynku pracy. Udział w zajęciach z doradcą zawodowym pomoże uczestnikom : – w dokonaniu samooceny – wzmocnić wiarę we własne możliwości – zapoznać się z sytuacją na rynku pracy – zrozumieć siebie i nabyć umiejętności wyznaczania kierunku działania – zapoznać się z technikami aktywnego poszukiwania pracy – zdobyć wiedzę przydatną w rozmowie z pracodawcą i skompletować dokumenty aplikacyjne

Treningi aktywnych metod poszukiwania pracy

W dniach 8-9 sierpnia w Pensjonacie Amelia w Iwoniczu-Zdroju, w ramach projektu pt. „Czas na aktywność w Gminie Iwonicz-Zdrój” odbyły się treningi aktywnych metod poszukiwania pracy.W treningach wzięło udział 11 beneficjentów projektu. Szkolenie obejmowało następujące tematy: poznanie własnej osoby, budowanie samoakceptacji, przyczyny porażek i sukcesów, budowanie wizerunku własnej osoby, analiza mocnych i słabych storn, stres i przeciwdziałaniu mu, komunikacja interpersonalna, trening asertywności, budowanie właściwych relacji i umiejętności społecznych, indywidualne cele i preferencje zawodowe, relacje z innymi ludźmi, sposoby aktywnego poszukiwania pracy w terenie, analiza lokalnego rynku pracy, pisanie cv i listu motywacyjnego, zapoznanie się z obszarami w rozmowie kwalifikacyjnej, rodzaje umów o pracę, motywowanie do aktywnego działania. Wszyscy uczestnicy projektu chętnie brali udział w szkoleniu i okazywali zadowolenie zarówno z prowadzonych zajęć jak i z miejsca szkolenia.

W ramach projektu „Czas na aktywność w Gminie Iwonicz-Zdrój’ zorganizowano wyjazd integracyjno- terapeutyczny do Zakopanego , który połączony był z treningami umiejętnościwychowawczych. W wyjeździe uczestniczyli wszyscy beneficjenci projektu wraz z dziećmi. Trening miał na celu nabycie wiedzy o potrzebach psychicznych i fizycznych dzieci na różnym etapie rozwoju, nabycie świadomości wpływu wychowawczego poprzez przyjętą postawę, tworzenie dobrego klimatu rodzinnego, poprawę relacji rodzinnych. W trakcie zajęć z rodzicami, dzieci objęte były fachową opieką psychologów. Poprzez zabawę uczyły się współdziałać w grupie, okazywać różne emocje, uczyły się radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Opracowała:
Koordynator projektu- Urszula Menet-Zięba