Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Od  21 września 2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje gospodarstwom domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  3. kocioł olejowy

Warunkiem koniecznym otrzymania dodatku dla gospodarstw domowych jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przed dniem 11.08.2022 roku, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (dotyczy zgłoszeń dokonanych w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw).

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego. Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystywania wyłącznie jednego źródła ciepła.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych zostanie złożony dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten będzie przyznany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostaną bez rozpoznania.

Wnioski można składać w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do 30 listopada 2022r. Wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpoznania.

Jak złożyć wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych?

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym
  • tradycyjnie (papierowo): w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu- Zdroju, Pl. Dietla 2.

Proszę pamiętać o wypełnieniu wniosku czytelnie drukowanymi literami, proszę nie zapomnieć o podpisie.

Proszę o wpisanie w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej istnieje możliwość bezpośredniego odebrania z organu informacji o przyznaniu dodatku. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku nie wstrzymuje jego wypłaty. 

Więcej informacji na stronie internatowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/inne-zrodla-ciepla

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawach dotyczących dodatku dla gospodarstw domowych

OŚWIADCZENIE – wypełnić w przypadku braku adresu email

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem: 134350670, 134939806, 134939915.