Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Informacja dla osób pobierających i ubiegających się o świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze (500+) lub świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Na podstawie z art. 98k ust. 1 ustawy z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, stosunek służbowy terytorialnej służby wojskowej (WOT) powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.
Zgodnie z art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, art. 2 pkt 21 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zatrudnienie lub inna praca zarobkowa – oznacza wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menedżerskiego albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.
W świetle powyższego, służba w ramach wojsk obrony terytorialnej, odbywana na podstawie stosunku służbowego powołania, na gruncie w/w ustaw, jest traktowana jako zatrudnienie lub inna praca zarobkowa.
Ponadto zgodnie z art. 3 pkt 23c i 24c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, art. 2 pkt 19c i 20c ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz art. 2 pkt 17c i 18c ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, utrata/uzyskanie dochodu – oznacza utratę/ uzyskanie dochodu spowodowane utratą/uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – w tym przypadku zakończeniem/rozpoczęciem stosunku służbowego terytorialnej służby wojskowej (WOT).

W związku z powyższym, uposażenie należne żołnierzowi OT z tytułu terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie, wlicza się do dochodu rodziny pobierającej/ubiegającej się o świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze (500+) oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.
Tym samym w przypadku rozpoczęcia w/w stosunku służbowego, należy niezwłocznie poinformować Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju, Dział Świadczeń dla Rodzin, celem weryfikacji uprawnień do pobieranych świadczeń.