Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Przedszkole Gminne w Iwoniczu

Przedszkole Gminne w Iwoniczu

ul. Długa 52
38-440 Iwonicz-Zdrój
tel. (0-13) 43 506 26
e-mail: przedszkole.iwonicz@iwonicz-zdroj.pl
www.przedszkoleiwonicz.iwonicz-zdroj.pl
Dyrektor – mgr Lidia Kuliga

 

O nas

KADRA

Zespół nauczycieli to kadra dziewięciu wykwalifikowanych pracowników posiadających bogate doświadczenie zawodowe.
Wszyscy nauczyciele mają wyższe wykształcenie w tym 8 posiada tytuł magistra a 5 stopień nauczyciela dyplomowanego.
Poprzez poszukiwanie nowatorstwa pedagogicznego i ustawiczne doskonalenie warsztatu pracy kadra pedagogiczna stwarza dzieciom optymalne warunki do wszechstronnego ich rozwoju.

Nauczyciele przedszkola::
Bury Bogusława
Kenar Daniela
Loś Anna
Penar Maria
Pernal Agnieszka
Raś Dominika
Rajchel Renata
Szuba Katarzyna – logopeda
Żółkiewicz Monika – psycholog
Ks. Szczurko Jakub – nauczyciel religii w gr. 6 latków

WIZJA I MISJA

Wspieramy indywidualny rozwój:
– rozwijanie zainteresowań i zdolności:
– recytatorskich
– plastycznych
– muzycznych
– teatralnych
– technicznych
– sportowych
Rozbudzamy ciekawość poznawczą poprzez:
– wycieczki
– eksperymenty
– doświadczenia
– zabawy badawcze
Dbamy o rozwój pozytywnych emocji
Zapewniamy bezpieczeństwo w zabawie i nauce.
Wspieramy rodziców w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i dydaktycznych:
– współpraca z logopedą, psychologiem
– współpraca z Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną nr 1 w Krośnie
– zajęcia korekcyjne, rewalidacyjne, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

Programy realizowane w roku szkolnym 2021/2022

 • Program wychowania przedszkolnego – W. Żaba – Żabińska, W. Majewska, R. Paździo
 • „HAPPY KIDS” – Program nauczania języka angielskiego dla dzieci przedszkolnych – program autorski A. Pernal
 • Program edukacji ekologicznej dla przedszkola „Z ekologią na ty'”–program autorski mgr Renaty Rajchel
 • Program wychowawczy Przedszkola Gminnego w Iwoniczu opracowany przez mgr Renatę Rajchel i mgr Annę Loś
 • Program katechizacji dla grupy 6 latków
 • „Program pracy z dzieckiem zdolnym” mgr Lidię Kuliga i mgr Marię Penar
 • „Czyste powietrze wokół nas” program edukacji antynikotynowej dla dzieci przedszkolnych
 • „Przedszkolak poznaje tradycje – wychowanie do wartości” – program autorski J. Murdzek, A. Pernal, R. Rajchel
 • „Przedszkolak mały – kształtowanie postaw i norm społecznych” – program autorski A. Pernal

Zajęcia dodatkowe

W porozumieniu z rodzicami organizowane są różnorodne zajęcia dodatkowe:

 • bezpłatne:
  – zajęcia z logopedą
  – religia
  – j. angielski (we wszystkich grupach)
 • płatne przez rodziców:
  – przedstawienia teatralne (w zależności od ofert)
  – wycieczki

Ramowy rozkład dnia

630 – 800  SCHODZENIE SIĘ DZIECI
zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: zabawy tematyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne, gry i zabawy stolikowe;
zajęcia o charakterze wyrównawczo – stymulacyjnym
800 – 830 Czytanie bajek; ćwiczenia poranne;
przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne
830 – 900 ŚNIADANIE
Czynności porządkowe
900 – 1000 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE WG PLANU
1000 – 1130 Spacery, wycieczki poza teren przedszkola,
zabawy ruchowe na świeżym powietrzu – wyjście do ogrodu przedszkolnego; zabawy dowolne w sali wg wyboru dzieci;
zabawy z językiem angielskim
1130 – 1200 Czytanie bajek, zabawy ruchowe;
przygotowania do obiadu – czynności higieniczne
1200 – 1230 OBIAD
Czynności porządkowe
1230 – 1300 /
1230 – 1400
Słuchanie, czytanie bajek; słuchanie muzyki relaksacyjnej, wyciszającej /
Leżakowanie w grupie 3 latków
1300 – 1630 Rozwijanie zainteresowań dzieci, zajęcia relaksacyjne, wyrównawcze;
zabawy w sali wg zainteresowań dzieci;
zabawy na świeżym powietrzu – wyjście do ogrodu przedszkolnego;
rozchodzenie się dzieci

 

Procedura dotycząca opłat:

1. Przedszkole lub szkoła w terminie 4 dni roboczych po okresie rozliczeniowym udostępni dla rodzica informację o wysokości opłaty za miniony okres.
2. Rodzic jest zobowiązany do terminowego odebrania informacji o wysokości opłat za dany okres rozliczeniowy. Nieterminowe odebranie informacji nie zwalnia rodzica z zapłaty w terminie określonym w pkt. 4 Procedury.
3. Rodzic dziecka weryfikuje dane zawarte w informacji. Uwagi i odwołania należy w terminie najpóźniej 2 dni roboczych wyjaśnić w sekretariacie przedszkola lub szkoły.
4. Rodzic dokonuje wpłaty za usługi przedszkolne i wyżywienie na wyodrębnione konto bankowe jednostki do 15 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.
5. W przypadku zwłoki rodzica z wniesieniem należnych opłat Burmistrz Gminy na wniosek dyrektora jednostki wydaje decyzję i prowadzi postępowanie egzekucyjne.
6. W przypadku zalegania z odpłatnością za przedszkole za okres 1 miesiąca dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków.
7. Decyzja o skreśleniu dziecka nie zwalnia Burmistrza Gminy z obowiązku dochodzenia zaległych należności, a rodziców od ich uiszczenia.
8. Rodzice są zobowiązani do zapoznania się i stosowania zasad powyższej procedury.
9. Wszelkich zmian w niniejszej procedurze dokonuje się w formie pisemnej i podaje do wiadomości rodziców.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2020 Dyrektora Przedszkola Gminnego w Iwoniczu z dnia
30 października 2020 roku stawka żywieniowa w Przedszkolu Gminnym w Iwoniczu wynosi 7 zł.