Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Przebudowa basenu i źródła Bełkotka

Przebudowa basenu miejskiego wraz z pozostałą infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną w Iwoniczu-Zdroju

w ramach działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Wartość projektu wynosi: 4 779 661,54 zł

Wkład Funduszu Europejskich: 3 303 018,10 zł

 

Harmonogram realizacji projektu:

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-03-2018

Data zakończenia realizacji projektu: 30-04-2019

 

Opis projektu:

Projekt pn. „Przebudowa basenu miejskiego wraz z pozostałą infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną w Iwoniczu-Zdroju” został podzielony na dwa zadania.

Pierwsze zadanie to Przebudowa basenu miejskiego w Iwoniczu-Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenów Zadanie to polega na przebudowie basenu miejskiego w Iwoniczu-Zdroju zlokalizowanego na działce 1328/7 w Iwoniczu-Zdroju. W ramach przebudowy istniejącego odkrytego basenu miejskiego planowane jest wykonanie nowej niecki basenowej w obrębie istniejącego basenu oraz zmniejszenie jej głębokości. W obrysie istniejącej niecki basenowej planowane jest również wykonanie stacji uzdatniania wody. Teren basenu zostanie wygrodzony ogrodzeniem panelowym oraz oświetlony. Na teren basenu zaplanowano dwa wejścia, gdzie przy jednym z nich zaprojektowano brodzik do dezynfekcji stóp. Planowane jest również wykonanie utwardzonych dojść i podjazdu do przedmiotowej inwestycji. Uzupełnieniem powyższej inwestycji zlokalizowanej na działce 1328/7 jest zagospodarowanie terenu przy basenie miejskim. W ramach zagospodarowania terenu zostanie zamontowana zjeżdżalnia wodna do basenu anakonda, plac zabaw, poidełko z wodą mineralną, altana z drewna struganego zlokalizowana w miejscu starego brodzika basenowego oraz początek będzie miała ścieżka dydaktyczna, gdzie zlokalizowane zostaną dwie tablice (edukacyjne).

Drugim zadaniem jest Ciąg pieszy oraz źródło Bełkotka. Zadanie polega na modernizacji ciągu spacerowego do źródła Bełkotka, wraz z utworzeniem ścieżki dydaktycznej i ruchowej, renowacji terenu przy źródle Bełkotka oraz renowacji samego Źródła Bełkotka. Ciąg spacerowy do źródła Bełkotka zlokalizowany na działkach 1320/6, 1317 oraz 1329/73 zgodnie z MPZP miasta Iwonicz-Zdrój stanowi teren ciągu pieszego i pieszo-jezdnego w Strefie „A” uzdrowiska oznaczony symbolem KP i KP-J. Ciąg spacerowy przeznaczony do modernizacji zaczyna się na działce 1320/6 przy budynku Domu Zdrojowego zlokalizowanego w centrum uzdrowiska na Placu Dietla. W tym miejscu początek ma Al. Naftowa która dalej biegnie w kierunku zachodnim poprzez działkę 1317. W dalszej części ciąg pieszy przechodzi w Al. W. Pola zlokalizowanej na działce nr 1329/73 i biegnie aż do zabytkowego źródła Bełkotka. Modernizacja ciągu spacerowego obejmuje wymianę wyeksploatowanej nawierzchni z betonowej kostki typu trylinka na nawierzchnię z kostki brukowej wraz wymianą krawężnika i przepustów wodnych. Wzdłuż modernizowanego ciągu swój bieg będzie miała ścieżka edukacyjna która swój początek będzie miała na działce 1328/7 przy basenie a następnie dalej będzie biegła od basenu przez centrum uzdrowiska do budynku Domu Zdrojowego, gdzie kontynuować będzie swój bieg modernizowanym cięgiem spacerowym (Al. Naftowa i Al. W. Pola) aż do źródła Bełkotka. Na planowanej ścieżce edukacyjnej wzdłuż Al. Naftowej i Pola zostaną ustawione kolejne cztery tablice edukacyjne oraz utworzona zostanie również ścieżka ruchowa. W ramach ścieżki ruchowej zamontowanych zostanie 6 urządzeń siłowni zewnętrznej z pylonami. Na działce 1329/73 wzdłuż ciągu spacerowego na Al. W. Pola zostanie zainstalowana tężnia solankowa o konstrukcji drewnianej z wypełnieniem gałązkami tarniny. Uzupełnieniem modernizacji ciągu spacerowego będzie wymiana oświetlenia ulicznego oraz mała architektura (wymiana ławek, montaż koszy oraz stojak rowerowy) Kontynuacją modernizacji ciągu spacerowego będzie modernizacja placu wokół źródła Bełkotka polegająca na wymianie terenu z płyt chodnikowych i trylinki na nawierzchnię z płyt kamiennych (piaskowiec). Przy źródle Bełkotka planuje się wymianę wiaty drewnianej. Całość inwestycji zakończy renowacja zabytkowej zabudowy źródła Bełkotka, która polegać będzie na oczyszczeniu i uzupełnieniu okładzin kamiennych oraz spoin, impregnację okładzin kamiennych i wymiana obecnych balustrad na historyczne.

Cele projektu:

 • rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie uzdrowiskowej
 • poprawa struktury zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach uzdrowiskowych
 • przeniesienie się znacznej liczby osób korzystających z odkrytych basenów miejskich istniejących poza gminą uzdrowiskową
 • realizowanie zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów i osób dorosłych
 • wzrost umiejętności sportowych (pływackich) mieszkańców gminy
 • promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców,
 • poprawa kondycji fizycznej mieszkańców gminy – wzrost atrakcyjności gminy pod względem turystyczno-rekreacyjnym

Planowane efekty

Korzystne efekty wywołane przez realizację projektu podniosą atrakcyjność obszaru, zarówno dla jego mieszkańców (poprawiona struktura zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach uzdrowiskowych oraz rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie uzdrowiskowej), jak również dla turystów oraz inwestorów.

Realizacja projektu przyczyni się także do rozwój potencjału endogenicznego regionu oraz inwestycyjnej atrakcyjności Gminy także jej konkurencyjności w regionie.

Projekt wpływa również na cele długofalowe efektów jego odziaływania jakimi będą:

 •  lepsze wykorzystanie szans Iwonicza-Zdroju i Gminy wynikających z jej zasobów i położenia
 •  rozwinięta funkcja uzdrowiskowa;
 •  wzrost atrakcyjności gminy dla rozwoju i zapewnienia opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji i w zakresie lecznictwa otwartego;
 •  wzrost atrakcyjności gminy dla rozwoju usług handlowych, rzemieślniczych i zabezpieczenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe;
 •  rozbudowa bazy turystycznej i wypoczynkowej w oparciu o atrakcyjne, istniejące w gminie zabytki oraz kompleksy leśne;
 •  poprawa jakości życia mieszkańców w oparciu o porządkowanie i modernizacje struktury funkcjonalno-przestrzennej dostosowanej do potrzeb rozwoju gospodarczego i społecznego;
 •  ograniczone bezrobocie wśród mieszkańców;
 •  zmniejszony poziom przestępczości;
 •  ograniczone zjawisko ubóstwa i wykluczenia społecznego;
 •  kształtowanie i ochrona tożsamości kulturowej regionu, wzmocnienie procesów integracyjnych w społeczności regionalnej;
 •  podniesienie walorów zabytkowych Iwonicza-Zdroju i wykorzystanie ich w promocji kultury i dla rozwoju turystyki w regionie, a zwłaszcza jako czynnika wpływającego na rozwój gospodarczy regionu,
 •  promocja autentycznego bogactwa narodowego województwa podkarpackiego,
 •  zwiększenie roli zabytku w rozwoju turystyki poprzez tworzenie zintegrowanych produktów turystycznych.

Fotorelacja z przebudowy basenu miejskiego

 

Fotorelacja z przebudowy ciągu pieszego i źródła Bełkotka