Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Konsultacje społeczne dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022-2031

logo-strategia

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 DOTYCZĄCYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY IWONICZ-ZDRÓJ NA LATA 2022-2031

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z poźn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą nr XLVI/297/2022 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022-2031” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji,

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022-2031.

Konsultacje społeczne dokumentu prowadzone będą w terminie: od 23.11.2022 roku do 28.12.2022 roku.

Uwagi można składać w formie pisemnej poprzez:

  • formularz uwag (pisemny)dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju, w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju www.iwonicz-zdroj.pl oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju, który należy przesłać na adres mailowy: sekretariat@iwonicz-zdroj.pl lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój, lub dostarczyć do Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój;
  • formularz uwag on-line – udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju oraz w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju www.iwonicz-zdroj.pl
  • ustnie oraz pisemnie podczas spotkań/dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się:
    – 16.12.2022 r. w godzinach 9:00-12:00 w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju w formie zbierania uwag (ustnych lub pisemnych) do protokołu w trakcie dyżuru konsultacyjnego);
    – 20.12.2022 r. w godzinach 10:00-11:30 w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju w formie otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu konsultacyjnym są proszone o zgłoszenie chęci uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@iwonicz-zdroj.pl lub telefonicznie na numer tel. 13 43 502 12 wew. 142 w terminie do 19.12.2022 r. Osoby, które zgłoszą się na spotkanie w formie e-mailowej otrzymają zwrotne potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu.

Konsultacje są prowadzone z mieszkańcami Gminy Iwonicz-Zdrój,  z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, z sąsiednimi gminami, oraz z właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Celem konsultacji jest poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu strategii.

Projekt Strategii, formularz składania uwag i szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Iwonicz-Zdrój, jako załączniki do niniejszej informacji.

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój.