Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Ogłoszenie o przydatności wody z wogociągu sieciowego do spożycia przez ludzi

O G Ł O S Z E N I E

            Działając na podstawie art.12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz.U. z 2020r., poz.2028) w związku z przedstawioną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oceną jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Iwoniczu-Zdroju

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

informuje, że

woda z wodociągu  sieciowego na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój  jest przydatna do spożycia przez ludzi

            W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju zostały pobrane próbki wody z wyznaczonych punktów monitoringowych na wodociągu sieciowym w miejscowościach Iwonicz-Zdrój i  Iwoniczu w zakresie oznaczeń parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

            Badania próbek wody wykazały, że woda spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7  grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294). Zgodnie z § 3 ust.1 w/cyt. rozporządzenia woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia i chemiczne określone w części B, C i D  załącznika nr 1 do rozporządzenia.

            Na podstawie § 21 ust.1, pkt 1) i ust.8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny na podstawie wyników z badań wody realizowanych wg ustalonego harmonogramu oraz przekazywanych przez uprawniony podmiot,  stwierdza przydatność wody do spożycia. 

            Zgodnie z art. 12 ust.5 w/cyt. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r.,  poz.2028)  Burmistrz Gminy zobowiązany jest do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.

  

Burmistrz Gminy

Witold Kocaj