Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Iwonicz-Zdrój, przy ul. Braci Kazurów

IR.6840.8.1.2019.IG                                                                          Iwonicz-Zdrój, 2020.09.22

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Iwonicz-Zdrój, przy ul. Braci Kazurów, stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój oznaczonej numerem ewidencyjnym Nr 1096/9 o pow. 0,1767ha. W księdze wieczystej Nr KS1K/00063986/7 prowadzonej dla w/w nieruchomości – nie jest ujawniony podział działki nr 1096/5 na działki nr 1096/8 i dz.nr 1096/9, który nastąpił w drodze decyzji Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 24.10.2019r. znak: IR.6831.23.2019.IG.

Przetarg miał odbyć się 28 lipca 2020r. lecz został odwołany z powodu niedotrzymania warunków wynikających  z art. 6 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).  

Przetarg odbędzie się dnia 27 pażdziernika 2020 roku (wtorek) o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28 w pokoju Nr 204.

Działka położona jest zgodnie z zapisami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego MIASTA IWONICZ-ZDRÓJ w Gminie Iwonicz-Zdrój (jednolity tekst zatwierdzony Uchwałą Nr LII/342/2018 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 23 lipca 2018r.)i stanowi w 90% teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol MN.1.2, pozostała powierzchnia stanowi teren zabudowy usługowej (handlu, gastronomii, administracji, kultury, zdrowia, rzemiosła, łączności, turystyki itp.) – symbol U.

Dojazd do działki bezpośrednio z drogi gminnej ul. Braci Kazurów, działka położona jest na skarpie – w pasie pomiędzy budynkami jednorodzinnymi a ul. Braci Kazurów. Działka leży przy terenach o pełnym uzbrojeniu komunalnym. Kształt granic: regularny wielokąt. Oznaczenie i powierzchnię oferowanej do sprzedaży nieruchomości przyjęto w oparciu o dane z ewidencji gruntów i budynków. Ustalenie granic nieruchomości odbywać się będzie na wniosek i koszt nabywców. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości w tym także za nieujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów.

Koszty notarialne i wieczysto-księgowe ponosi nabywca.

W księdze wieczystej Nr KS1K/00063986/7 nie znajdują się żadne obciążenia, nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pełnomocnictwo notarialne współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu. Przy rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.

Cena wywoławcza wynosi: 77 307,20 zł brutto (siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedem złoty i dwadzieścia groszy).

Wadium w wysokości 10% tj. 7731,00zł należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój  lub na konto ulokowane w Banku PEKAO S.A 59 1240 1792 1111 0010 6851 3444 najpóźniej do dnia 22 października 2020 roku.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy.

Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się w wyznaczonym przez Burmistrza dniu w Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy – wpłacone wadium przepada.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu na konto z którego zostały wpłacone pieniądze.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój, na stronię internetowej Urzędu: https://iwonicz-zdroj.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Iwonicz-Zdrój, a wyciąg z ogłoszenia w prasie.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela się w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju w pokoju Nr 204 oraz pod numerem telefonu:  13 43 502 12 wew.119 w godzinach pracy Urzędu.

ZASTRZEŻENIE:

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo jego odwołania z ważnego powodu.

Witold Kocaj

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój