Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

WYTYCZNE DOT. FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA GMINNEGO W IWONICZU

OGŁOSZENIE

Informujemy Rodziców, że Przedszkole Gminne w Iwoniczu
od dnia 01.09.2020 r. funkcjonuje na zasadach wskazanych
w wytycznych MEN, GIS i MZ (poniżej znajdują się
informacje dotyczące organizacji zajęć w Przedszkolu Gminnym
w Iwoniczu, zgodne z wytycznymi MEN, GIS i MZ, które będą
obowiązywać w placówkach oświatowych od 01.09.2020 r.)

 

Organizacja zajęć w Przedszkolu Gminnym w Iwoniczu zgodna
z wytycznymi MEN, MZ i GIS obowiązująca od 1 września 2020 r.

 Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych (kaszel, katar, drapanie w gardle,
ból gardła, ból ucha, podwyższona temperatura) oraz gdy domownicy nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 Dziecko przyprowadzane jest do przedszkola i odbierane przez rodziców/
opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych. W drodze do i z przedszkola rodzice/opiekunowie z dziećmi
przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania
w przestrzeni publicznej.
 Przy wejściu do budynku przedszkola osoby dorosłe dezynfekują ręce
środkiem dezynfekującym. Rodzic/opiekun dopilnowuje, aby dziecko przed
wejściem na salę zabaw dokładnie umyło ręce w łazience przedszkolnej.
 Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola stosując się do poniższych zasad:
a) 1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystans od kolejnego rodzica/opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystans od pracowników przedszkola min. 1,5 m,
d) rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów
prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli
(obowiązkowo zasłaniać usta i nos, posiadać rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekować ręce).
 Ograniczenie przebywania w przedszkolu osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona na usta i nos, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 W celu szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dzieci – rodzice podają aktualne numery telefonów.
 Jeżeli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy choroby
w szczególności gorączkę, kaszel, dziecko będzie odizolowane w odrębnym
pomieszczeniu zapewniając m. in. 2 m odległości od innych osób.
Rodzice/opiekunowie będą powiadomieni o podejrzeniu choroby dziecka
w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 Do przedszkola należy przyprowadzać dzieci do godziny 8 oo . Od godziny
8 00 do godziny 8 30 będzie dezynfekcja pomieszczeń wspólnych (korytarz,
łazienka, klamki).

 Prosimy rodziców o utrwalanie nawyków higienicznych z dzieckiem –
ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 Przybory dziecko będzie przechowywać w swojej szufladzie.
 Dzieci będą często korzystać z ogrodu przedszkolnego pod opieką
nauczyciela. Nie będą natomiast organizowane wyjścia poza teren
przedszkola. Prosimy o odpowiednie ubieranie dziecka w zależności od
pogody.
 Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola niepotrzebnych
przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami oraz dzieci
3-letnich. W przypadku zabrania przez dziecko zabawki do przedszkola
rodzice/opiekunowie powinni zadbać o jej regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję).
 Dziecko może przynieść do przedszkola własne picie. Rodzic/opiekun
zobowiązany jest do utrzymania bidonów w czystości poprzez mycie
i wyparzanie ich po użyciu.


Szczegółowe wytyczne są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji
Narodowej.