Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Młodzi aktywni bez barier

Młodzi aktywni bez barier
Młodzi aktywni bez barier

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młody na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „MŁODZI AKTYWNI BEZ BARIER” nr projektu: POWR.01.02.01-18-0024/18 oraz obowiązkiem informacyjnym wynikającym z umowy o dofinansowanie podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie przekazujemy Państwu informację na temat powyższego projektu.

Projekt skierowany jest do 60 osób (32 kobiet, 28 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, w tym w szczególności osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu spełniających wszystkie warunki:

 • Pozostawanie w wieku 18-29 lat
 • Miejsce zamieszkania: całe województwo Podkarpackie
 • Posiadanie statusu osoby pozostającej bez pracy nie uczestniczącej w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) lub fakt posiadania statusu osoby zatrudnionej na umowie krótkoterminowej lub umowie cywilnoprawnej

 Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • Kobiety
 • Osoby bierne zawodowo
 • Osoby z niepełnosprawnościami
 • Osoby o niskich kwalifikacjach
 • Osoby zamieszkujące średnie miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg,

 

W ramach projektu realizowane będą bezpłatne usługi:

 1. Ustalenie potrzeb Uczestnika Projektu, działania aktywizacyjne. Każdy z Uczestników odbędzie wymienione poniżej wsparcie:
 • Indywidualny plan działania (6h/osoba), usługa ma na celu identyfikację potrzeb oraz diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz opracowanie IPD.
 • Miękkie kompetencje zawodowe (1gr/24h), moduły: nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, metody poruszania się po rynku pracy, wybór odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
 1. Szkolenia zawodowe (1gr/średnio 120 h), usługa polegać będzie na przygotowaniu uczestników projektu do wejścia na rynek pracy poprzez wyposażenie ich w aktualną wiedzę i adekwatne kwalifikacje/umiejętności niezbędne w środowisku pracy. Tematyka szkoleń będzie dostosowana do potrzeb określonych w IPD oraz zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.
 2. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy (8h/osoba) – celem jest najtrafniejszy dobór odpowiedniej oferty pracy dla uczestnika projektu oraz właściwego Uczestnika Projektu na stanowisko zgodne z oczekiwaniami pracodawcy. Głównym zadaniem będzie dostarczanie UP (drogą meilową, osobistą) ofert pracy zgodnie z posiadanymi kompetencjami i doświadczeniem. Metoda pracy: rozmowa indywidualna z UP, zebranie informacji, nadzór nad poprawnym formatem: listem motywacyjnego i CV, indywidualne rozmowy.
 3. Staże zawodowe (4 miesiące/osoba) – każdy z 54 uczestników projektu odbędzie czteromiesięczne staże zawodowe. Staże zawodowe dobierane będą względem predyspozycji każdego z uczestników oraz z ukończonym szkoleniem zawodowym, w celu zdobycia doświadczenia zawodowego.

 

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

 • stypendium szkoleniowe (6,78/h netto)1
  • stypendium stażowe (1017,40 zł netto/ miesiąc)1
  • zwrot kosztów dojazdu
  • wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć
  • bezpłatne formy wsparcia (szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy)
  • profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
  • materiały piśmiennicze (długopis, notatnik),
  • materiały dydaktyczne (podręcznik).
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
  • zaświadczenie o ukończeniu staży wraz z opinią pracodawcy
  • pokrycie kosztów egzaminów
  • pokrycie kosztów badań lekarskich

1Stawka stypendium szkoleniowego w podanej wysokości przewidziana jest w przypadku gdy Uczestnik Projektu nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia i jest ubezpieczony przez Realizatora Projektu. W przypadku zaś posiadania przez Uczestnika Projektu innego tytułu do ubezpieczenia stawka stypendium szkoleniowego za każdą odbytą godzinę szkolenia wynosi 6,78 zł brutto.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020