Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Informacja na temat kosztów związanych z ustaleniem opłaty za odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

Wysokość opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w latach 2014-2018 pozostawała na jednolitym poziomie i wynosiła miesięcznie:

1) 7,00 zł od osoby za zbieranie i odbieranie odpadów w sposób selektywny,

2) 12,00 zł od osoby za zbieranie i odbieranie odpadów zmieszanych.

Ustalona opłata pokrywała koszt gospodarowania odpadami na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój i nie wymagała zmiany w kolejnych latach. Z uwagi na wprowadzone zmiany wysokości opłat za składowanie i przetwarzanie odpadów, wzrost opłat środowiskowych oraz samych kosztów związanych z usługą zbierania i transportu odpadów, w roku 2019 opłata uległa zmianie i zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju będzie wynosić miesięcznie:

1) 12,50 zł od osoby za zbieranie i odbieranie odpadów w sposób selektywny,

2) 22,00 zł od osoby za zbieranie i odbieranie odpadów zmieszanych.

Na wysokość opłaty za zbieranie, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych mają wpływ czynniki niezależne od gminy. W pierwszej kolejności warto zaznaczyć, że ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U z 2017, poz.1289) nakłada na gminę obowiązek zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, przez podmioty wyłonione w drodze przetargu publicznego. Usługi powyższe nie mogą być prowadzone przez jednostki budżetowe gminy (zakłady komunalne) – wykluczenie ustawowe, które mogły stanowić pewną konkurencję cenową dla większych przedsiębiorców. Wprowadzenie obowiązku wyłaniania podmiotów w drodze przetargu jest jednym z czynników mającym wpływ na wysokość opłat. Podmioty składające oferty na zbieranie i zagospodarowanie odpadów narzucają swoje ceny, mając na uwadze małą konkurencję na rynku gospodarki odpadami – mniejsze podmioty zostały wykluczone z udziału w przetargu m.in. ze względu na ograniczenia bazowo-sprzętowe. Od kilku lat w przetargu ogłaszanym przez Gminę Iwonicz-Zdrój uczestniczy najwyżej dwa podmioty. W roku 2018 oferta wpłynęła jedynie od jednego podmiotu. Dodatkowo Wykonawcy startujący w przetargu muszą kalkulować m.in. wzrost cen narzuconych przez składowiska odpadów selektywnie zbieranych itp.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na wysokość opłaty są koszty zagospodarowania odpadów komunalnych. Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla południowej części województwa podkarpackiego odpady komunalne mogą być deponowane tylko w jednej instalacji. Brak drugiej instalacji nie buduje konkurencyjności na tym rynku, wpływając w znaczny sposób na kształtowanie się cen za przyjęcie odpadów i ich  zagospodarowanie. Faktem jest, że każdego roku władający instalacją również musi ponosić koszty związane z jej przystosowaniem do obowiązujących przepisów krajowych i unijnych, wydając znaczne kwoty na modernizację linii technologicznych i urządzeń do przetwarzania odpadów. Opłaty za przyjęcie do instalacji odpadów zmieszanych w latach 2014-2018 kształtowały się jak niżej:

– 334,80 zł brutto/Mg – 2014 r.,

– 367,20 zł brutto/Mg – 2016 r.,

– 378,00 zł/brutto/Mg – 2018 r.

W roku 2019 zanotujemy największy wzrost opłaty, będzie ona wynosić 486,00 zł brutto/Mg. Jest to wzrost o ponad 45% w stosunku do roku 2014. Przy planowanej ilości odpadów zmieszanych na ok. 1 023Mg/rok jest to kwota wyższa o 154 700 zł w stosunku do roku 2014. Podobny, a niejednokrotnie  nawet wyższy, wzrost opłat za przyjęcie do instalacji dotyczy innych odpadów, w tym odpadów wielkogabarytowych, opon, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, szkła i papieru. Podwyżka w niektórych przypadkach wynosi nawet 350% – dotyczy to np. odpadów segregowanych tj. tworzyw sztucznych, papieru, tektury, opakowań wielomateriałowych, zmieszanych odpadów opakowaniowych, za które  opłata w roku 2016 wynosiła 50 zł netto/Mg, a w roku 2019 wyniesie 225,00 zł netto/Mg. Warto zaznaczyć, iż tych odpadów wytwarzanych jest rocznie ok. 250Mg, co powoduje wzrost opłat o ok. 50.000 zł rocznie.

Koszt zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, bez odpadów niesegregowanych (zmieszanych) oraz ulegających biodegradacji, wzrośnie w roku 2019 w stosunku do 2018 roku o ok. 321 tys. zł tj. o 77,5%. Na taki wzrost mają wpływ ww. czynniki, czyli wzrost opłat za przyjęcie odpadów do RIPOK oraz zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów, wzrost płac pracowniczych, cen paliw, energii itp.

Taka sytuacja wymusiła na gminie zmianę wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z opłaty 7,00 zł na 12,50 zł za zbieranie odpadów w sposób selektywny oraz z 12,00 zł na 22,00 zł za zbieranie odpadów zmieszanych.

Niemniej jednak, mając na uwadze powyższe dane oraz zakres zabezpieczonych usług dla mieszkańców gminy tj. częstotliwość wywozu, zakup worków i kalendarzy, odbiór odpadów wielkogabarytowych i popiołu, jak również możliwość deponowania odpadów problematycznych w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów w Iwoniczu-Zdroju, można jednoznacznie stwierdzić, że zabezpieczony odbiór odpadów komunalnych jest świadczony na najniższym możliwym poziomie opłat na terenie naszego powiatu.