Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Iwoniczu-Zdroju

O G ŁO S Z E N I E

 

Działając na podstawie art.12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz.U. z 2018r., poz.1152) w związku z przedstawioną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oceną jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Iwoniczu-Zdroju

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

informuje, że

woda z wodociągu  sieciowego w Iwoniczu-Zdroju jest przydatna do spożycia przez ludzi.

 

W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju oraz urzędowej kontroli prowadzonej przez PPIS w Krośnie zostały pobrane próbki wody z wodociągu sieciowego w Iwoniczu-Zdroju z wyznaczonych punktów monitoringowych w zakresie oznaczeń parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Badania próbek wody wykazały, że woda spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7  g rudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294). Zgodnie z § 3 ust.1 w/cyt. rozporządzenia woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia i chemiczne określone w części B i C  załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Na podstawie § 21 ust.1, pkt 1) i ust.8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny na podstawie wyników z badań wody realizowanych wg ustalonego harmonogramu oraz przekazywanych przez uprawniony podmiot,  stwierdza przydatność wody do spożycia.

Zgodnie z art. 12 ust.5 w/cyt. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018r.,  poz.1152)  Burmistrz Gminy zobowiązany jest do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie