Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Obowiązek informacyjny RODO

Klauzula informacyjna dla klientów

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju z siedzibą: Iwonicz-Zdrój, ul. Zdrojowa 122, tel. 13 43 506 51. 
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@netmol.pl
 3. Pani/Pana dane są przetwarzane:
  • w celu wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną oraz w związku z wykonaniem obowiązków prawnych obciążających Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO, a szczególności obowiązujących ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,
  • w innych celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia oraz stosowaniem szeroko rozumianego monitoringu, w tym monitoringu wizyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania (np. bank w zakresie przelewów, zewnętrzny serwis IT, poczta, biura projektowe oraz firmy windykacyjne w razie braku spłaty zadłużenia) i podmioty co do których wyrażono zgodę w przekazywanych formularzach zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju z siedzibą: Iwonicz-Zdrój, ul. Zdrojowa 122, tel. 13 43 506 51. 
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@netmol.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy i wystawienie dokumentów księgowych zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez okres 6 lat na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.
 10. Otrzymanie faktury/rachunku jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości powyższych zapisów.

 

Klauzula informacyjna dla pracowników 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju z siedzibą: Iwonicz-Zdrój, ul. Zdrojowa 122 tel. 13 43 506 51.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@netmol.pl
 3. Pani/Pana dane są przetwarzane:
  • w celu wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • w związku w z zatrudnieniem, organizacji pracy, pomocy socjalnej i wykonania obowiązków prawnych obciążających Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO a szczególności: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy i innych ustaw oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,
  • w innych celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia oraz stosowaniem szeroko rozumianego monitoringu, w tym monitoringu wizyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania oraz podmioty co do których wyrażono zgodę w przekazywanych formularzach zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez okres 50 lat, na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych do wymienionej ustawy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.