Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

„CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA”

„CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA”
„CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA”

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby

  • w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne,
  • zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC),
  • należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, niezarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

W szczególności zachęcamy do udziału w projekcie kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach i osoby niepełnosprawne.

OFEROWANE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU DLA UCZESTNIKÓW/ UCZESTNICZEK:

  • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • certyfikowane szkolenia zawodowe – przewidziane dla 22 uczestników projektu, którzy zostaną przeszkoleni pod potrzeby konkretnych przedsiębiorców – ,
  • płatne staże zawodowe do 5 miesięcy.

 

Wsparcie towarzyszące dla uczestników obejmie również m.in.:

  • Wypłatę stypendium szkoleniowego
  • Wypłatę stypendium stażowego
  • Zwroty kosztów dojazdu dla uczestników, którzy posiadają miejsce zamieszkania poza miejscowością, gdzie udzielana jest dana forma wsparcia

 

BIURO PROJEKTU:

ZETO – RZESZÓW Sp. z o.o. ul. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów

tel. 17 7801627 lub 531 106 281

adres e-mail: czasnastaz@zetorzeszow.pl; www.zetorzeszow.pl (w zakładce projekty UE)

Projekt CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.