Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Konsultacje ws. projektu Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz Uchwały  nr XLIII/396/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zapraszam

przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój do zgłaszania uwag i opinii do załączonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

 

Uwagi i opinie należy zgłaszać pisemnie na załączonym formularzu na adres: Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Biuro Obsługi Mieszkańca, al. Słoneczna 28; 38-440 Iwonicz-Zdrój lub drogą elektroniczną na adres: agnieszka.hubenko@iwonicz-zdroj.pl, w treści wpisując „Formularz zgłaszania opinii”. Termin zgłaszania uwag mija 19 października 2017 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).

 

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 5 października 2017 r.

Termin zakończenia konsultacji: 19 października 2017 r.

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj

 

projekt uchwały dot. programu współpracy

FORMULARZ KONSULTACJI