Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

III Gminny Konkurs „Moje wakacyjne spotkania z przyrodą”, czyli „Co w trawie piszczy?”

III Gminny Konkurs „Moje wakacyjne spotkania z przyrodą”, czyli „Co w trawie piszczy?”
III Gminny Konkurs „Moje wakacyjne spotkania z przyrodą”, czyli „Co w trawie piszczy?”

Po raz kolejny zapraszam wszystkie dzieci z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój, które w minionym roku szkolnym uczęszczały do klas I-III do udziału w konkursie. Tym razem spotkajmy się na łąkach. Spróbujcie z radością popatrzeć na ten piękny zakątek. Być może znajduje się on blisko waszego domu. Wystarczy z uwagą przyjrzeć się różnorodności mieszkających tam roślin i zwierząt i w ciekawy sposób je zaprezentować. We wrześniu podzielimy się spostrzeżeniami z innymi dziećmi z terenu naszej gminy podczas integracyjnego spotkania podsumowującego wasze obserwacje, jakie odbędzie się w Zespole Szkół w Iwoniczu-Zdroju.
Organizator: Urszula Telesz

Cele konkursu:
Promowanie aktywnego spędzania wakacji w miejscu zamieszkania.
Rozbudzanie zainteresowania przyrodą i kształtowanie poczucia harmonii ze środowiskiem, skupianie uwagi wokół pozytywnych działań jako przeciwdziałanie rozwojowi uzależnień.
Rozwijanie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt łąkowych.
Zachęcenie do obserwacji przyrodniczych i ich dokumentowania.
Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej.
Dzielenie się swoją wiedzą i zainteresowaniami z innymi.
Zachęcenie do twórczego i kreatywnego przedstawienia tematu.

 

REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Koło Ekologiczne „Ekodetektyw” z Zespołu Szkół w Iwoniczu-Zdroju pod opieką p. Urszuli Telesz.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczają do klas I-III Szkół Podstawowych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój.
3. W tegorocznym konkursie prezentujemy w ciekawy sposób gatunki roślin i zwierząt jakie spotkamy podczas wakacji na łące. Dodatkowo rozpoznajemy i podpisujemy co najmniej:
klasa I – 4 gatunki roślin i 4 gatunki zwierząt,
klasa II – 5 gatunków roślin i 5 gatunków zwierząt,
klasa III – 6 gatunków roślin i 6 gatunków zwierząt.
4. Format pracy – A2 ok. 59cm x 42cm (połowa dużego arkusza A1)
Praca musi być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu, powinna być wykonana ręcznie, ale może zawierać np. samodzielnie wykonane zdjęcia. – Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice (nie wykorzystujemy ilustracji wyciętych z książek lub czasopism) z podpisami własnoręcznymi wybranych gatunków.
Część merytoryczna: – tematyka pracy musi być zgodna z tematem konkursu „Co w trawie piszczy?” – ocenie podlegać będzie ciekawy sposób ujęcia tematu, jego estetyka i oryginalność prac.
5. Dorośli mogą być (a nawet powinni) przewodnikami dziecka, zachęcać, wspierać, kierować, podpowiadać, pomagać znaleźć nazwy gatunków łąkowych, sprawować opiekę podczas obserwacji, ale nie wykonywać pracy za dziecko.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej wymienionych wymogów. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych.
7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, pamięci komputera), a także prezentowania zdjęć na wystawach, organizowanych w celach popularyzacji konkursu oraz w prasie lokalnej.
8. Każdą pracę należy podpisać: imię i nazwisko dziecka, wiek, klasa, szkoła do jakiej dziecko uczęszcza, podpis rodzica/opiekuna wyrażającego zgodę na inf. zawarte w pkt. 7 regulaminu.
9. Prace należy składać do 17 września 2017 r. w sekretariacie Zespołu Szkół w Iwoniczu-Zdroju.
10. O wynikach konkursu, terminie wręczenia dyplomów i nagród organizator poinformuje do 28 września 2017 r.
Na uczestników konkursu czekają niespodzianki!