Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Informacja dla mieszkańców gminy

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. z 2016r., poz. 2249). Nowelizacja ta przewiduje szczególne zwolnienie z wymogu uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wejście w życie ww. nowelizacji nie ma wpływu na treść przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W dalszym ciągu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga dokonanie zmian przy zabytku, polegające m.in. na usuwaniu drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, będących wpisanymi do rejestru zabytków cmentarzami, parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, o których mowa w art. 6 ust.1, pkt 1, lit. f i g ww. ustawy lub położonych na terenach wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych lub ruralistycznych, zawierających formy zaprojektowanej zieleni, albo których zieleń jest wymieninym w decyzji o wpisie do rejestru zabytków komponentem tych układów (np. Miasta-ogrody, cmentarze przykościelne i inne).

Biorąc powyższe pod uwagę informujemy wszystkich mieszkańców, że przed podjęciem decyzji o usunięciu drzew lub krzewów z terenu nieruchomości należy sprawdzić czy dana nieruchomość nie jest objeta ochroną konserwatorską w racji wpisania jej do rejestru zabytków.

Informacja powyższa jest podana do wiadomości mieszkańców na prośbę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w Warszawie.

 

                                                                           Zastępca Burmistrza Gminy

                                                                            Jacek Rygiel