Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2016 roku

Zarządzenie Nr 019.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2016 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz 1515 ze. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. 239 ) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2016 roku.

§2. Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Iwonicz-Zdrój oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Załącznik do Zarządzenia Nr 019.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 22 marca 2016 r.

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016. r. poz. 239 )

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2016 roku

I. Rodzaje zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań

Zadanie Nr 1

„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Iwonicz”

44.000 tys zł. (czterdzieści cztery tys. zł)

Zadanie Nr 2

„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Lubatowa”  33.000 tys zł (trzydzieści trzy tys. zł)

Zadanie Nr 3

„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Lubatówka” 33.000 tys zł  (trzydzieści trzy tys. zł)

Zadanie Nr 4

„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w zakresie biathlonu”. ”30.000 tys zł (trzydzieści tys. zł)

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej wynosi 140 000,00 zł. (sto czterdzieści tysięcy zł)

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie ((Dz. U. z 2016r. poz. 239).
 2. Zasady przyznawania dotacji regulują: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239) zwana dalej ustawą oraz ustawa
  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
 3. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu.
 4. Dotację na przedmiotowe zadanie otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana
  za najkorzystniejszą.
 5. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości określonej przez oferenta.
 6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Iwonicz-Zdrój.
 7. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój może odmówić podmiotowi wyłonionemu
  w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie.
 8. W rozliczeniu dotacji nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.
 9. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.
 10. Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu nie podlega procedurze odwoławczej.

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 30 grudnia 2016 r.
 2. Realizacja zadania powinna się odbywać z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą oraz zawartą umową przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących zasad:

1) dofinansowaniu podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i zawartej umowie,

2) oferent musi posiadać wystarczające środki finansowe własne (20% wkładu własnego)
i wykwalifikowaną kadrę niezbędną do realizacji zadania objętego składaną ofertą,

3) wsparcie nie będzie udzielane na zakupy inwestycyjne i prace remontowo-budowlane.

IV. Wydatki i koszty pokrywane z dotacji

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:

 1. realizację programów szkolenia sportowego,
 2. opłaty za sędziowanie,
 3. zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej,
 4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 5. opłaty za przewóz zawodników na mecze, rozgrywki, turnieje, zawody,
 6. ubezpieczenie zawodników, opłaty regulaminowe, opłaty startowe,
 7. badania lekarskie zawodników,
 8. zakwaterowanie i wyżywienie podczas zawodów, zgrupowań,
 9. zakup środków czystości i opłaty za pranie strojów,
 10. zapewnienie opieki medycznej na meczach, rozgrywkach,
 11. zapewnienie bezpieczeństwa,
 12. opłaty związane z utrzymaniem obiektu,
 13. opłaty administracyjne,
 14. wynagrodzenie instruktorów , trenerów , kadry szkoleniowej
 15. wynagrodzenie gospodarzy obiektów sportowych .

Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu :

 1. transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
 2. zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone,
 3. zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia,
 4. ubezpieczeń majątkowych obiektów i pomieszczeń sportowych,
 5. wydatków na wykonanie prac budowlanych.

V.Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 12 kwiecień 2016 r. do godz. 11.00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju al. Słoneczna 28 w zamkniętych kopertach z zaznaczeniem nazwy i adresu oferenta oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

 1. Wybór oferty nastąpi do dnia 18 kwiecień 2016 r.
 2. Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) oraz zawierać w szczególności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 1. Do ofert należy dołączyć:

1) aktualny wypis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wypis z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących .

2) aktualny statut,

 1. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
 2. Przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty złożone zgodnie z wzorem.
 3. W przypadku gdy oferta będzie niekompletna lub błędnie wypełniona wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w uzgodnionym terminie.
 4. Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona powołana przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, w drodze odrębnego zarządzenia, Komisja Konkursowa.
 5. Oferty oceniane będą pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia oferty
  i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym wg następujących kryteriów:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,

2) przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne;

4) planowany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego (wymagany wkład własny 20%);

5) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

6) doświadczenie wnioskodawcy w zakresie realizacji podobnych zadań

 1. Odrzuceniu podlegają oferty:

1) złożone niezgodnie z wzorem,

2) złożone po terminie,

3) złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,

4) nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu, błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione w wyznaczonym terminie.

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

VII. Informacja dotycząca realizacji zadania publicznego

W roku 2013 na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono kwotę 66 000,00 zł.

W roku 2014 na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono kwotę 100 000,00 zł.

W roku 2015 na realizację zadań z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono kwotę 140 000,00 zł.

O wynikach otwartego konkursu ofert podmioty składające oferty zostaną poinformowane indywidualnie oraz wynik otwartego konkursu zostanie ogłoszony zgodnie z art. 13 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r. poz.239)

                                                                                                      Burmistrz Gminy

                                                                                                      Witold Kocaj