Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Zezwolenie na wycinkę drzew/krzewów

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, al. Słoneczna 28
Referat Infrastruktury, pokój 203 – 1 piętro
tel. 13 43 502 12 wew. 121

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości

 1. Wymagane dokumenty
  Wniosek – zezwolenie na usunięcie drzew – dla podmiotów prawnych, osób prowadzących działalność gospodarczą na nieruchomości, z które maja być usuwane drzewa lub krzewy

 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew – wzór – dla osób fizycznych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew – PDF

 1. Załączniki(w zależności od sytuacji):

✓zgoda właściciela (współwłaściciela) nieruchomości, jeżeli posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości
✓oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,
✓rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa / krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości
✓projekt planu nasadzeń zastępczych  w liczbie nie mniejszej niż liczba drzew przeznaczonych do usunięcia,
✓oświadczenie zarządcy nieruchomości o podaniu do publicznej wiadomości ✓informacji o zamiarze złożenia wniosku na usunięcie drzew / krzewów.

 1. Uwaga:

Konieczność uzyskania zezwolenia dotyczy drzew lub krzewów rosnących na terenie nieruchomości, z wyłączeniem:

✓ drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
✓ drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:

– 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

– 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

– 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
✓ drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową,

✓ drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
✓  drzew i krzewów rosnących na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach,
✓usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,
✓ drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwane przez: a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, gminne i powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu, b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot,

✓ drzew usuwanych w ramach prowadzonej akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

 1. Opłaty:

✓ zwolnienia z opłaty skarbowej – złożenie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu lub wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/ lub krzewów.
✓ za usunięcie 1 m2 powierzchni pokrytej krzewami – od 10 do 50zł w zależności od powierzchni i gatunku usuwanych krzewów,
✓ za usunięcie drzew – od 12 do 210 zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130cm od podłoża w zależności od gatunku drzewa i jego obwodu pnia.

Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów nalicza organ gminy na podstawie rozporządzenia Ministra  Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów (aktualnie rozporządzenie z dnia 3 lipca 2017 roku (Dz.U. z 2017r., poz.1330) lub na podstawie art. Art.85 ust. 7 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018, poz.1614).

 

 1. Zwolnienia z opłaty za usunięcie drzew lub krzewów:

✓ drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;

✓ drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków;

✓ drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

✓drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;

✓ drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;

✓ drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza: a) 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew – w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

✓ krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

✓ drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;

✓ drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;

✓ topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;

✓ drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

 

 1. Administracyjna kara:

 

✓ administracyjną kara pieniężna za usuniecie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia organu gminy ustala się w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, o której mowa  w art.84 ust.1 ustawy, a w przypadku zwolnienia z obowiązku uiszczania opłaty, o którym mowa w art.86 ust.1 ustawy, w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona gdyby takiego zwolnienia nie było.

✓ administracyjna kara pieniężna w wysokości 70%  kary, o której mowa w ust.1, jest naliczana w przypadku  uszkodzenia drzewa w wyniku przycięcia korony drzewa i nie zachowania jego żywotności w okresie do 5 lat od dnia stwierdzenia uszkodzenia drzewa.

            Administracyjne kary za usunięcie lub zniszczenie drzew  nalicza organ gminy na podstawie art. 88 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018, poz.1614).

 1. Inne uregulowania związane z usuwaniem drzew:

✓ problematykę drzew i krzewów rosnących przy i w granicy granicy działki reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016r. poz. 380, z późń. zm.), w tym głównie art. 144 do 150, które mówią:

Art.144. Właściciel nieruchomości powinien przy wykonaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Art. 148. Owoce opadłe z drzewa lub z krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki. Przepisu tego nie stosuje się, gdy grunt sąsiedni jest przeznaczony na użytek publiczny.

Art. 149. Właściciel gruntu może wejść na grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających się z jego drzew gałęzi lub owoców. Właściciel sąsiedniego gruntu może jednak żądać naprawienia wynikłej stąd szkody.

Art. 150. Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.

Ewentualne roszczenia w tym zakresie są rozstrzygane tylko w postępowaniach cywilnych przed sądem powszechnym.

 

Termin załatwienia sprawy:

✓ wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu – do miesiąca; w sprawach szczególnie złożonych – do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku;

✓ rozpatrzenie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub krzewów – do 5 tygodni od daty złożenia zgłoszenia.

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Opłata za odwołanie – nie pobiera się

Podstawa prawna:

 1. art. 83-90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1614),
 2. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. z 2017r., poz.1330).