Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu

30 marca 2017r.

w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju

o d b ę d z i e   s i ę

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 10.00.

 

Główne tematy Sesji:

1.Podejmowanie uchwał w sprawie:

 1. uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój,
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
 3. przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 4. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój,
 5. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój do nowego ustroju szkolnego,
 6. określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój oraz liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej,
 7. określenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój oraz liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
 8. zatwierdzenia realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania. Tytuł projektu : „Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów” Nr konkursu: RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16. Numer i nazwa Działania: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego,
 9. określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju,
 10. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2021,
 11. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017 -2025,
 12. zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju,
 13. zmian w uchwale budżetowej na 2017r.,
 14. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2023

 

 1. Sprawy bieżące Gminy, wolne wnioski, interpelacje, zapytania.

Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

    Józef Sowiński