Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

XXX Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Zawiadomienie

Informuję, że w dniu 17 listopada 2016r. (czwartek)

w Amfiteatrze  w Iwoniczu-Zdroju

o d b ę d z i e   s i ę

XXX Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 11.00.

Główne tematy Sesji:

  1. Podejmowanie uchwał w sprawie:

1)    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

2)    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

3)    ustanowienia służebności przesyłu,

4)    zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,

5)    zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój,

6)    uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2017r.,

7)    uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2017r.,

8)    udzielenia pomocy finansowej dla powiatu krośnieńskiego,

9)    zmian w uchwale budżetowej na 2016r.,

10) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

11)  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

12) zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości,

13)  zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

14) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji,

15) zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Iwonicz-Zdrój,

16)  określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

17)  zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Iwonicz-Zdrój zaliczanym do sektora finansów publicznych przez Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój.

  1. Sprawy bieżące Gminy, wolne wnioski, interpelacje, zapytania.

 

Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Sowiński