Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

LII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu

23 lipca 2018 r.

w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju

o d b ę d z i e   s i ę

LII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 10.00.

 

Główne tematy Sesji:

  1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
  • ustalenia dla terenu gminy Iwonicz-Zdrój maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży,
  • określenia zasad usytuowania na terenie gminy Iwonicz-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  • wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
  • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iwonicz-Zdrój oraz ogłoszenia ujednoliconego rysunku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iwonicz-Zdrój,
  • wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia międzygminnego nr GK.033.1.3.2017.L, zawartego w dniu 27 stycznia 2017 r., w sprawie powierzenia gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie,
  • przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Iwonicz-Zdrój oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
  • udzielenia pomocy finansowej dla powiatu brzozowskiego,
  • zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
  1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

    Józef Sowiński