Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Podatek od środków transportowych

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju
Referat Finansowy, pokój Nr 106 – parter
tel. 13 43 502 12 wew. 136

Osoba załatwiająca sprawę:
Barbara Borek

Deklaracje podatkowe – podatek od środków transportowych

Wymagane dokumenty
I. DEKLARACJA – przeznaczona jest dla osób fizycznych, osób prawnych będących właścicielami (współwłaścicielami) środków transportowych oraz dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

DT-1 – Deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1/A – Załącznik do deklaracji DT-1

II. Termin składania:
Do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.

Opłaty: Nie pobiera się.
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1785 ze zmianami), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2025 ze zmianami).

WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD 2023 ROKU

Wnioski w sprawie ulg, umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty od osób fizycznych

Wymagane dokumenty
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej lub Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości

Załączniki:
1. zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
2. sprawozdania finansowe składane przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
3. zeznania podatkowe za rok poprzedzający rok, w którym złożono wniosek o przyznanie ulgi podatkowej
4. odcinki emerytur lub rent – kopie
5. zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego lub kopia dowodu pobieranego zasiłku
6. potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki, itp.)
7. potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów zapłaty)
8. udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkań (kopie rachunków za czynsz, prąd gaz i inne)
9. kopie ewentualnych umów spłat zaciągniętych kredytów bankowych
10. kopie wypisów z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku stowarzyszeń lub fundacji
11. inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

Opłaty: Nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy: Do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna: art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2017 poz. 201 ze zmianami)

Wnioski w sprawie ulg, umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty od osób prowadzących działalność gospodarczą

Wymagane dokumenty
W zależności od sprawy: Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej lub Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości

Załączniki:
1. sprawozdanie finansowe
2. bilans
3. specyfika zobowiązań i należności
4. kopia planu finansowego
5. zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis lub informacja o korzystaniu z pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis
6. kopie deklaracji podatkowych opatrzone datownikiem Urzędu Skarbowego
7. kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publiczno prawnych (US, ZUS)
8. kopie ewentualnych programów naprawczych
9. kopie ewentualnych umów spłat zaciągniętych kredytów bankowych
10. Inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

Opłaty: Nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy: Do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna: art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2017 poz. 201 ze zmianami)