Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Infrastruktury, pokój nr 204 (1 piętro)
Tel. 13 43 502 12 wew. 119

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opłaty:
1. Opłata skarbowa (nie pobiera się w sprawach budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia): od wypisu:
a.) do 5 stron – 30,00 zł,
b.) powyżej 5 stron – 50,00 zł,

od wyrysu:
1.za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20,00 zł,
2.nie więcej niż – 200,00 zł.

Termin załatwienia sprawy: Do miesiąca
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Inne informacje: brak
Podstawa prawna Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami)

Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

Wymagane dokumenty:
File Format Doc-507x507 Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

Załączniki:
✓ dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
✓ wypis z ewidencji gruntów i budynków,
kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązującej w dniu złożenia wniosku, wstępny projekt podziału sporządzony na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu. Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien zawierać w szczególności:
• granice nieruchomości podlegającej podziałowi;
• oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku – według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości; powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi;
• naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielania działek gruntu;
• przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
• przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej. Jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powoduje także podział budynku, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu. W budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części, które mają własne wejścia i są wyposażone w odrębne instalacje. W takim przypadku odcinek granicy wewnątrz budynku przedstawia się na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku.

Opłaty: Nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy: Do miesiąca
Tryb odwoławczy: Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Inne informacje: W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 93, 94 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami)

Ustalanie warunków zabudowy

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Infrastruktury, pokój nr 203 (1 piętro)
Tel. 13 43 502 12 wew. 120

Wymagane dokumenty:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

✓  PODZIAŁ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA SEKCJE I DZIAŁY

✓  RODO

Opłaty:
Opłata skarbowa (nie pobiera się w sprawach budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia): wydanie decyzji – 598,00 zł.

Termin załatwienia sprawy: Do 2 miesięcy
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje: W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami)

Zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego

Opłaty: 1.Opłata skarbowa: wydanie zaświadczenia – 17,00 zł.

Termin załatwienia sprawy: Do 7 dni
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Inne informacje: brak
Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami).

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Infrastruktury, pokój nr 203 (1 piętro)
Tel. 13 43 502 12 wew. 124

Wymagane dokumenty:
Wniosek_o_zezwolenie_na_zajecie_pasa_drogowego_2

Informacje, kogo dotyczy procedura:

Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, takie jak:

 1. prowadzenie robót w pasie drogowym;
 2. umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych     z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 3. umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
 4. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności;

Wymagane dokumenty do realizacji procedury:

Zajmujący pas drogowy na cele, o których mowa w pkt 2, na 30 dni przed planowanym zajęciem pasa składa wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.Wniosek powinien zawierać zgodnie z §1 rozporządzenia RM z dnia 01.06.2004r. (Dz. U. z 2004r., Nr 140, poz. 1481):

 • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;
 • cel zajęcia pasa drogowego;
 • lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy;
 • planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy załączyć:

 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów;
 • zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych;
 • pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika (art. 33 KPA).

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć dodatkowo:

 • ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
 • oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej;
 • harmonogram prowadzenia robót, w przypadku etapowego prowadzenia robót;

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy do wniosku należy dołączyć dodatkowo:

 • wzór reklamy z wymiarami, kolorystyką i treścią;

Miejsce składania dokumentów:

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy złożyć do Urzędu Gminy w Iwonicz-Zdroju, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • Opłacie skarbowej, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy podlega pełnomocnictwo. W/w opłatę (w wysokości 17 PLN) należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój lub na konto urzędu. Aktualny nr konta dostępny jest na stronie internetowej. Oryginał potwierdzenia dokonania wpłaty należy dołączyć do pełnomocnictwa.
 • Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

Obowiązują następujące stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego:

 • przy zajęciu mniej niż 50 % szerokości jezdni: 0,40 PLN;
 • przy zajęciu 50 % szerokości jezdni: 0,55 PLN;
 • przy zajęciu powyżej 50 % szerokości jezdni: 0,70 PLN;
 • przy zajęciu chodnika: 0,40 PLN;
 • przy zajęciu elementów innych niż wymienione: 0,20 PLN.

Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

Za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

Obowiązują następujące stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego:

 • dla urządzeń umieszczonych na obiekcie inżynierskim mostowym: 150,00 PLN;
 • dla pozostałych urządzeń: 15,00 PLN.

Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

Obowiązują następujące stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego:

 • dla reklam wolnostojących i banerów reklamowych: 0,40 PLN;
 • dla obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: 0,25PLN

Rozpoznanie wniosku:

30 dni

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Podstawa prawna:

 • art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 10, ust. 11, ust. 13, ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2018.02068 z późniejszymi zmianami);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r., Nr 140, poz. 1481);
 • uchwała nr XIX/174/04 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 27 kwietna 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajecie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Iwonicz-Zdrój.
 • Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa o opłacie skarbowej ( Dz. U. 2018.0.1044 z późniejszymi zmianami)

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Infrastruktury, pokój nr 203 (1 piętro)
Tel. 13 43 502 12 wew. 121

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

zalącznik do wniosku -KIP

Załączniki do wniosku :

 1. raport  o oddziaływaniu inwestycji na środowisko lub karta informacyjna przedsięwzięcia w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego – łącznie 4 szt.;
 2. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie  realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 3. mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz
  z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z zapisem w formie elektronicznej;
 4. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania,  zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar jego oddziaływania;
 5. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo informacja o braku takiego planu;
 6. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
 7. analiza kosztów i korzyści, w przypadku przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie lub znacznej modernizacji jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;
 8. opłata skarbowa;
 9. w przypadku gdy organ lub inwestor występuje poprzez pełnomocnika, pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczonym odpisie pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 § 3Kpa.

 

Opłaty: opłata skarbowa – 205 zł za wydanie decyzji. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku; opłata za odwołanie – nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy: do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku (nie uwzględnia się okresów uzupełniania wniosku i raportu, opiniowania i uzgadniania przedsięwzięcia z innymi organami, zawieszenia postępowania itp. czynności administracyjnych)
Tryb odwoławczy: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańca.
Podstawa prawna: Ustawa z dn. 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. DZ. U. z 2018r.,  poz. 2081)