Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

X Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu 29 kwietnia 2019 r.

w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju

o d b ę d z i e   s i ę

X Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 9.00.

 

Główne tematy Sesji:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
 • poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 • zmiany uchwały Nr LII/340/2018 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Iwonicz-Zdrój maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży,
 • wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 2 do Porozumienia międzygminnego Nr GL.033.1.3.2017.L zawartego w dniu 27 stycznia 2017 roku w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie,
 • powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju,
 • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój,
 • przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2019 – 2021,
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2019 – 2027,
 • emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Rajmund Boczar