GOPS Informuje

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Od 1 lipca 2018 r. przyjmowane będą kompletne wnioski elektroniczne w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy (2018/2019), który rozpoczyna się w dniu 1 listopada 2018 r. i trwa do 31 października 2019 r. Wnioski elektroniczne można składać przez Internet za pomocą systemów bankowości elektronicznej niektórych banków lub na portalu Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/. Wnioski w formie papierowej można składać od miesiąca sierpnia 2018 r. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju pl. Dietla 2 –  pokoje nr 1 i 5.

Formularze wniosków dostępne są w siedzibie GOPS oraz na stronie internetowej pod adresem:https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/.

Kryteria dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych nie ulegną zmianie i będą odpowiednio wynosić 674 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku rodziny wychowującej dziecko niepełnosprawne 764 zł na osobę w rodzinie.

Rokiem bazowym, z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych będzie rok 2017 z uwzględnieniem dochodu utraconego i uzyskanego (katalog dochodów utraconych i uzyskanych określony w ustawie).

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+) ORAZ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Od 1 lipca 2018 r. przyjmowane będą kompletne wnioski elektroniczne w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy (2018/2019), który rozpoczyna się w dniu 1 października 2018 r. i trwa do 30 września 2019 r. Wnioski elektroniczne można składać przez Internet za pomocą systemów bankowości elektronicznej niektórych banków lub na portalu Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/. Wnioski w formie papierowej można składać od miesiąca sierpnia 2018 r. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju pl. Dietla 2 –  pokoje nr 1 i 5.

Formularze dostępne są w siedzibie GOPS oraz na stronie internetowej pod adresem: https://mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/.

Kryteria dochodowe uprawniające do pobierania świadczenia wychowawczego (500+) nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 800 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku, a w przypadku rodziny wychowującej dziecko niepełnosprawne 1.200 zł na osobę w rodzinie. Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi aktualnie 725 zł na osobę w rodzinie.

Rokiem bazowym, z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń będzie rok 2017 z uwzględnieniem dochodu utraconego i uzyskanego (katalog dochodów utraconych i uzyskanych określony w ustawie).

Świadczenie „Dobry Start”

„Dobry Start” nowe świadczenie dla ucznia

W dniu 1 czerwca 2018r.  Rozporządzeniem Rady Ministrów wszedł w życie rządowy program „Dobry start” na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

Świadczenie “Dobry Start” przysługuje raz w roku, na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Rodzina otrzyma na ucznia wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”, właściwe dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko.

Od 1 lipca 2018 r. przyjmowane będą kompletne wnioski elektroniczne w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start” na rok szkolny 2018/2019, który rozpoczyna się 1 września 2018 r. i trwa do 31 sierpnia 2019 r.  Wnioski elektroniczne można składać przez Internet za pomocą systemów bankowości elektronicznej niektórych banków lub na portalu Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/. Wnioski w formie papierowej można składać od miesiąca sierpnia 2018 r. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju, pl. Dietla 2 –  pokoje nr 1 i 5.

Formularze dostępne są w siedzibie GOPS oraz na stronie internetowej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie.

Ważne!!! Wniosek o świadczenie „Dobry Start” należy złożyć do 30 listopada.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

Przyznanie świadczenia „Dobry Start” nie wymaga wydania decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Organ właściwy natomiast będzie przesyłał wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia „Dobry Start” na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskaże adres poczty elektronicznej we wniosku. W pozostałych przypadkach informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście w GOPS.

Nie odebranie informacji o przyznaniu świadczenia nie ma wpływu na wypłatę świadczenia tj. mimo nie odebrania tej informacji wypłata będzie zrealizowana.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju, pl. Dietla 2 –  pokoje nr 1 i 5, w godzinach pracy Ośrodka, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Powiększ litery
Zmień kontrast