Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój mając na względzie postanowienia art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) – prosi uprawnione organy organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 w/w ustawy, prowadzących działalność na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój, do wskazania osób do udziału w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn:

„Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2016 roku”.

Ogólne zasady udziału w pracach komisji konkursowej:

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • reprezentują organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, które prowadzą działalność na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje i podmioty biorące udział w konkursie,
  • mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
  • przyjmują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

Do zadań komisji należy dokonanie formalnej i merytorycznej oceny złożonych ofert.

Zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji. Komisja konkursowa powołana zostanie na podstawie zarządzenia Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój. Osoby powołane w skład komisji zostaną o tym imiennie poinformowane.

Zgłoszenie do pracy w komisji konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej, z ramienia, której występuje kandydat.

Wzór formularza zgłoszenia w załączeniu

Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 15 grudnia 2015 roku. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w  Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój, 38-440 Iwonicz-Zdrój Al. Słoneczna 28 . Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój.

Formularz zgłoszeniowy

                                                                                         Witold Kocaj

                                                                                      Burmistrz Gminy

                                                                                         Iwonicz-Zdrój