Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych

Starosta Krośnieński, działając na podstawie art, 54 ust. 2 w związku z art, 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, że z dniem 29 października 2015 r. przystąpił do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych (upul) na terenie gmin: Chorkówka, Iwonicz -Zdrój, Jedlicze, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe i Wojaszówka na lata 2016 – 2025.

Organem właściwym do zatwierdzenia powyższych dokumentów jest Starosta Krośnieński.

Projekty uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gmin : Chorkówka, Iwonicz-Zdrój, Jedlicze, Krościenko Wyżnę, Miejsce Piastowe i Wojaszówka oraz Prognoza oddziaływania na środowisko tych dokumentów są do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie przy ul, Bieszczadzkiej l w pokoju 517. w godzinach pracy Urzędu (7:30- 15:30) oraz na stronie internetowej Urzędu: blp.powiat.krosno.pl (w zakładce „plany, programy i strategie”) zamieszczona jest Prognoza oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gmin : Chorkówka, Iwonicz -Zdrój, Jedlicze, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe i Wojaszówka.

W terminie do dnia 18 listopada 2015 r. uwagi i wnioski odnośnie udostępnionych dokumentów można składać pisemnie w miejscu lub przesyłać listownie na adres: Starostwo Powiatowe 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka l (z dopiskiem „strategiczna ocena oddziaływania na środowisko upul położonych na terenie gminy … ), drogą elektroniczną na adres: środowisko@powiat.krosno.pl.

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Starostę Krośnieńskiego przed zatwierdzeniem upul,