Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Ogłoszenie

Ogłoszenie
Ogłoszenie

 Iwonicz-Zdrój 2015.03.17r.

WI08.7021.1.2015

O G ŁO S Z E N I E

Działając na podstawie art.12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r., Nr 123, poz.858 z późn. zmianami) w związku z przedstawioną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oceną jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu miejskiego w Iwoniczu

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

informuje, że

woda z wodociągu w Iwoniczu jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Próbka wody została pobrana z punktu poboru wody w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu i poddana badaniu w laboratorium Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Krośnie. Na podstawie wyników Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie decyzją z dnia 2 marca 2015 roku stwierdził, że woda z wodociągu Iwonicz odpowiada pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61, poz.417). Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego ponieważ nie zawiera mikroorganizmów chorobotwórczych, pasożytów oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, jak również nie ma agresywnych właściwości korozyjnych, spełniając tym samym podstawowe wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do w/wym. rozporządzenia.

Zgodnie z art. 12 ust.5 w/cyt. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r., Nr 123, poz.858 z późn.zm.) Burmistrz Gminy zobowiązany jest do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.

Zastępca Burmistrza Gminy

Jacek Rygiel

Ogłoszenie