Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju na mocy Uchwał Nr XLVI/307/2014 i XLVI/308/2014 

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 3 kwietnia 2014 r.

ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

dla odbiorców z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój


obowiązujące od dnia 1 maja 2014 r. do  dnia 30 kwietnia 2015 r.

z podziałem na dwie grupy taryfowe:

I grupa taryfowa – odbiorcy wody i dostawcy ścieków – gospodarstwa domowe

 II grupa taryfowa – odbiorcy wody i dostawcy ścieków – instytucje, przedsiębiorcy, inne podmioty

Wysokość cen za dostarczoną wodę

Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Cena netto
Cena brutto
Cena brutto po dopłacie*
Jednostka
miary
 
Grupa I
Cena za 1 m3 wody
6,59
7,12
6,29
zł/m3
Opłata abonamentowa
3,99
4,31
 

zł/m-c             

Grupa II
Cena za 1 m3 wody
7,59
8,20
zł/m3
Opłata abonamentowa
4,37
4,72
zł/m-c
                                                                     
Wysokość cen za odprowadzone ścieki
Taryfowa grupa
odbiorców
Wyszczególnienie
Cena netto
Cena brutto
Jednostka
miary
Grupa I

Cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,36
6,87
zł/m3
Opłata abonamentowa
4,34
4,69
zł/m-c
Grupa II

Cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,95
7,51
zł/m3
Opłata abonamentowa
4,87
5,26
zł/m-c
 

*Dopłata została udzielona przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju w wysokości 0,83 zł. brutto do 1 mwody dla I grupy     taryfowej – gospodarstwa domowe.

Powyższe ceny brutto uwzględniają  podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8% wprowadzony odrębnymi przepisami.

     Taryfę opracowano zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123,poz. 858 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 127, poz. 886).

     Uwzględniając wskaźniki alokacji kosztów wyliczone na podstawie udziałów poszczególnych grup odbiorców w całkowitej ilości dostarczonej wody i odebranych ścieków, dokonano podziału odbiorców usług na dwie taryfowe grupy w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków.

     Ze środków uzyskanych z opłat za dostarczoną  wodę, odebrane ścieki oraz opłat abonamentowych zostaną pokryte uzasadnione wydatki związane z eksploatacją i utrzymywaniem w sprawności  sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.

 
                                                                                                                            
                                                    Dyrektor
                                                   Zakładu Gospodarki Komunalnej
                                                      w Iwoniczu-Zdroju

                                                 Rafał Gużkowski


Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków