Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Nowe taryfy za odbiór wody i ścieków

Nowe taryfy za odbiór wody i ścieków
Nowe taryfy za odbiór wody i ścieków

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju na mocy

Uchwały Nr XXIX/223/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 26 marca 2013r.

oraz Zarządzenia Nr 1 Dyrektora ZGK z dnia 2 kwietnia 2013r.

ogłasza taryfy , obowiązujące od dnia 1 maja 2013r. do  dnia 30 kwietnia 2014r. 

z podziałem na dwie grupy taryfowe:

 

I grupa taryfowa – odbiorcy wody i dostawcy ścieków na cele socjalno-bytowe – gospodarstwa domowe

II grupa taryfowa – odbiorcy wody i dostawcy ścieków na cele socjalno-bytowe – instytucje, przedsiębiorcy, inne podmioty

 

            Zaopatrzenie w wodę

Gospodarstwa domowe
Instytucje,przedsiębiorcy,
inne podmioty
1
Cena za 1m³ dostarczonej wody
5,82
6,79
2

Opłata abonamentowa dla miesięcznego okresu dostarczania wody

3,99
4,37
 
Odprowadzanie ścieków
Gospodarstwa domowe
Instytucje,przedsiębiorcy,
inne podmioty
3
Cena za odprowadzenie 1m³ ścieków
6,39
7,02
4

Opłata abonamentowa dla miesięcznego okresu odprowadzania ścieków

4,34
4,87

Do powyższych cen dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8% wprowadzony odrębnymi przepisami.

 

     Taryfę opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123,poz. 858 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 127, poz. 886).


     Uwzględniając wskaźniki alokacji kosztów wyliczone na podstawie udziałów poszczególnych grup odbiorców w całkowitej ilości dostarczonej wody i odebranych ścieków , dokonano podziału odbiorców usług na dwie taryfowe grupy w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków.


     Ze środków uzyskanych z opłat za dostarczoną  wodę , odebrane ścieki oraz opłat abonamentowych zostaną pokryte uzasadnione wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem w sprawności  sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.

 
 
 

                                                                                                Dyrektor

                                                                                             Zakładu Gospodarki Komunalnej

                                                                                                  w Iwoniczu-Zdroju


Nowe taryfy za odbiór wody i ścieków