Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. dr J. Aleksiewicza ogłasza

Z okazji 2. rocznicy
nadania poszczególnym szkołom wchodzącym w skład ZSGH
imienia dra J. Aleksiewicza
ogłaszamy konkurs na hymn naszej szkoły.
 
 
Konkurs skierowany jest do uczniów, absolwentów i sympatyków
„Iwonickiego Gastronomika”
 
Regulamin konkursu na HYMN
Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju
 
1.    Celem konkursu jest:
 • stworzenie hymnu, pieśni umacniającej więź uczniów z własną szkołą,
·         uświetnienie obchodów „Dnia Patrona Szkoły” oraz uroczystości szkolnych i patriotycznych,
 • wzbogacenie tradycji i symboliki szkoły oraz zapoczątkowanie nowej tradycji,
 • rozwój literackich uzdolnień uczniów.
2.    Organizatorzy konkursu:
 • Zespół Przedmiotów Humanistycznych ZSGH
3.    Warunki konkursu:
 • tematyka hymnu powinna być związana ze szkołą,
 • tekst powinien być napisany samodzielnie,
 • hymn powinien mieć przynajmniej dwie zwrotki i refren.
4.    Forma pracy:
Prace można wykonać indywidualnie lub grupowo (max.2-3 osoby)
 
5.    Zasady uczestnictwa:
 • w konkursie może wziąć udział każdy, kto w wyznaczonym terminie dostarczy napisany utwór,
 • każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę utworów,
 • prace powinny być opatrzone informacją zawierającą imię i nazwisko oraz klasę i typ szkoły do której uczeń uczęszcza, a przypadku absolwentów – dodatkowo rok ukończenia szkoły,
 • organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania wyróżnionych utworów do reklamy i promocji szkoły.
6.    Tekst hymnu oraz kartę zgłoszenia należy dostarczyć do Szkolnego Centrum Edukacyjnego lub sekretariatu szkoły albo przesłać na adres:
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju
ul . Piwarskiego 19
38-440 Iwonicz-Zdrój
z dopiskiem „Hymn szkoły”
lub drogą elektroniczną na adres biblioteka@zsgh.pl lub sekretariat@zsgh.pl
7.    Skład komisji konkursowej:
 • dyrekcja szkoły,
 • przedstawiciel Rady Pedagogicznej
 • przedstawiciel Rady Rodziców,
 • przedstawiciel nauczycieli przedmiotów humanistycznych,
 • przedstawiciel Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie,
 • przedstawiciel Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie,
 • przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.
8.    Ocena prac:
 • przy ocenie komisja w szczególności uwzględnia: zgodność treści z tematem, pomysłowość, zaprezentowanie charakteru szkoły, walory artystyczne, poprawność merytoryczną
  i językową.
 • komisja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w tekście lub wykorzystania więcej niż jednej pracy konkursowej.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.
 
Konkurs trwa od 15 stycznia 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r.
 
Wręczenie nagród, dyplomów i wyróżnień nastąpi podczas głównej uroczystości „Dnia Patrona Szkoły”.
Nadzór nad prawidłową organizacją i przebiegiem konkursu sprawuje Dyrektor Szkoły.
9.    Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
10.    Organizator nie zwraca nadesłanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania wybranego tekstu na szkolnej stronie internetowej www.zsgh.pl
WAŻNE! Pamiętaj o zachowaniu praw autorskich
Więcej informacji
w Szkolnym Centrum Edukacyjnym oraz u nauczycieli języka polskiego
Z A P R A S Z A M Y
 
 
 
Organizatorzy
 

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. dr J. Aleksiewicza ogłasza