Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Obwieszczenie

 Iwonicz-Zdrój 2012.08.20

WI08.6220.8.2012

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

informuję, że

w dniu 10 sierpnia 2012 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie wydało decyzję w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Gminy Dukla z dnia 20 sierpnia 2008 roku znak:G.7624-15/08, ustalającej Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „GAMAR” Sp. z o.o. w Jastrzębiu – Zdroju środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa farmy wiatrowej Kobylany 30 MW oraz linii kablowej i teletechnicznej wyprowadzającej moc z farmy do GPZ Iwonicz FW”. Wniosek w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Gminy Dukla został złożony w dniu 22 marca 2012 roku przez Stowarzyszenie na Rzecz Praworządności i Ochrony Środowiska w Łysej Górze.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju, pok. nr 203. Strona niezadowolona z decyzji może, w terminie 14 dni od daty doręczenia, zwrócić się w trybie art. 127 § 3 Kpa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości objętej przedsięwzięciem oraz w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju i na jego stronie internetowej. Zawiadomienie o wydanej decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Paweł Pernal
Burmistrz Gminy
Iwonicz-Zdrój