Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Nowe taryfy

Nowe taryfy
Nowe taryfy

OGŁOSZENIE z dnia 20 kwietnia 2012r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju działając na podstawie art.24 ust.8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r.nr 123,poz.858)ogłasza taryfy , obowiązujące od dnia 1 maja 2012r. do  dnia 30 kwietnia 2013r. z podziałem na dwie grupy taryfowe:

 

I grupa taryfowa – odbiorcy wody i dostawcy ścieków na cele socjalno-bytowe – gospodarstwa domowe

II grupa taryfowa – odbiorcy wody i dostawcy ścieków na cele socjalno-bytowe – instytucje, przedsiębiorcy, inne podmioty

 

 

            Zaopatrzenie w wodę

Gospodarstwa domowe

Instytucje, przedsiębiorcy,

inne podmioty

1

Cena za 1m³ dostarczonej wody

5,49

6,47

2

Opłata abonamentowa dla miesięcznego okresu dostarczania wody

3,99

4,37

 

             Odprowadzanie ścieków

Gospodarstwa domowe

Instytucje, przedsiębiorcy,

inne podmioty

3

Cena za odprowadzenie 1m³ ścieków

6,54

7,13

4

Opłata abonamentowa dla miesięcznego okresu odprowadzania ścieków

4,34

4,87

Do powyższych cen dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8% wprowadzony odrębnymi przepisami.

 

     Taryfę opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123,poz. 858 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 127, poz. 886).

     Uwzględniając wskaźniki alokacji kosztów  wyliczone na podstawie udziałów poszczególnych grup odbiorców w całkowitej ilości dostarczonej wody i odebranych ścieków , dokonano podziału odbiorców usług na dwie taryfowe grupy w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków.

     Ze środków uzyskanych z opłat za dostarczoną  wodę , odebrane ścieki oraz opłat abonamentowych zostaną pokryte uzasadnione wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem w sprawności  sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.

 

 

 

                                                                                                Dyrektor

                                                                                             Zakładu Gospodarki Komunalnej

                                                                                                  w Iwoniczu-Zdroju

Nowe taryfy