Zjawisko przemocy

Zjawisko przemocy domowej stanowi od wielu lat poważny problem społeczny i jedno z podstawowych zagrożeń dla rodziny, jak i poszczególnych jej członków. Zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej są rozłożone pomiędzy samorząd gminy i powiatowy, a także administrację rządową i samorząd województwa. Ich zasadniczym celem jest stworzenie skutecznie działającego systemu pomocy osobom poszkodowanym w wyniku przemocy domowej oraz efektywne podejmowanie oddziaływań profilaktycznych w odniesieniu do rodzin zagrożonych tym zjawiskiem. Takie działania podejmuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Iwoniczu-Zdroju, który został powołany przez Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój w dniu 26 czerwca 2011 r.

Przemoc w rodzinie – definicja
Przemoc domową należy zakwalifikować do kategorii zachowań negatywnych o dużej szkodliwości społecznej. Może być ona zarówno przyczyną, jaki i skutkiem dysfunkcji w rodzinie. Według definicji przyjętej w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie należy rozumieć jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Z psychologicznego punktu widzenia przemoc w rodzinie to działanie:

  • Intencjonalne i skierowane przeciwko innym członkom rodziny
  • Naruszające prawa i dobra osobiste ofiar
  • Wykorzystujące wyraźną asymetrię sił
  • Powodujące ból i cierpienie.
  • Przemoc w rodzinie – charakterystyka zjawiska

Przemoc w rodzinie jest działaniem intencjonalnym, zaplanowanym, ukierunkowanym na wyrządzenie drugiej osobie krzywdy, szkody, cierpienia. Dotyczy relacji z bliskimi, w której istnieje nierówny układ sił. Dochodzi do wykorzystywania władzy, siły fizycznej, psychicznej, materialnej przez silniejszego nad słabszym. Przemoc w rodzinie może objawiać się w różnorodny sposób. Może to być:

Przemoc fizyczna – m.in. popychanie, odpychanie, obezwładnienie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwarta ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni lub innych niebezpiecznych narzędzi, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, wyrzucanie z samochodu, gaszenie papierosa na osobie, nieudzielenie koniecznej pomocy, i in.

Przemoc psychiczna – m.in. wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów, domaganie się posłuszeństwa, wyzywanie, poniżanie, wyzwiska, groźby, upokarzanie, szantażowanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb bezprawnych np. zabiję cię, i in.

Przemoc seksualna – wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot, i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, poniżanie możliwości, obśmiewanie, wymuszanie oglądania pornografii i powtarzanie zachowań tam stosowanych, patologiczna zazdrość o zachowanie seksualne, których nie ma, i in.

Przemoc ekonomiczna – odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych materialnych potrzeb rodziny i in.

Zaniedbywanie – niezaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka zarówno fizycznych (np. właściwe odżywianie, ubieranie, ochrona zdrowia, edukacja, itp.) jak i psychicznych (np. poczucie bezpieczeństwa, miłość rodzicielska, troska, opieka, i in.).

Nowy numer rachunku bankowego Gminy Iwonicz-Zdrój
od dnia 1 lipca 2016 roku.

Informuje się, że  od dnia 1 lipca 2016 r. zmienia się bank obsługujący Gminę Iwonicz-Zdrój na Bank Pekao SA oraz numer konta bankowego, na które należy wpłacać zobowiązania wobec Gminy Iwonicz-Zdrój (wpłaty w Banku Pekao SA można dokonywać bez prowizji i opłat).
W związku z tym, uprzejmie prosimy o realizację płatności na nowy rachunek bankowy od dnia 1 lipca 2016 r.

Nowy numer rachunku Gminy Iwonicz-Zdrój:

59 1240 1792 1111 0010 6851 3444

W listopadzie br. planowane jest wygenerowanie nowych kont wirtualnych dla płatników.

Po wygenerowaniu tych kont każdy płatnik opłaty za śmieci otrzyma informację o nowym indywidualnym numerze konta, na które będzie mógł dokonywać wpłaty.

Do tego czasu wpłat można dokonywać na rachunek w Pekao SA podany wyżej  lub na dotychczasowy indywidualny numer rachunku w Podkarpackim Banku Spółdzielczym. Wpłaty do PBS umożliwia dodatkowa okresowa umowa z PBS zawarta do końca grudnia 2016 roku.

Wszystkich zainteresowanych przepraszamy za wynikłe z tego tytułu utrudnienia.

Witold Kocaj - Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close