Zezwolenie na wycinkę drzew/krzewów

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, al. Słoneczna 28
Referat Infrastruktury, pokój 203 – 1 piętro
tel. 13 43 502 12 wew. 121

Osoba załatwiająca sprawę:
Andrzej Kaleta

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości

Wymagane dokumenty
Wniosek – zezwolenie na usunięcie drzew – dla podmiotów prawnych

Zgloszenie usuniecia drzewa – wzor – dla osób fizycznych

2.Załączniki(w zależności od sytuacji):

✓zgoda właściciela (współwłaściciela) nieruchomości, jeżeli posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości Zgoda
✓oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością
✓rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa / krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości
✓projekt zagospodarowania działki lub terenu w związku z planowaną realizacją inwestycji
✓oświadczenie zarządcy nieruchomości o podaniu do publicznej wiadomości ✓informacji o zamiarze złożenia wniosku na usunięcie drzew / krzewów.

3. Uwaga:

Konieczność uzyskania zezwolenia dotyczy drzew lub krzewów rosnących na terenie nieruchomości, z wyłączeniem drzew lub krzewów:
✓ w lasach,
✓ owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową,
✓ na plantacjach drzew i krzewów,
✓usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,
✓usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,
✓które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu,
✓stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.

Opłaty
1. zwolnione z opłaty skarbowej
2. za usunięcie 1 m2 powierzchni pokrytej krzewami – 213,27 zł,
3. za usunięcie drzew – w zależności od gatunku drzewa i obwodu pnia za każdy centymetr obwodu, zgodnie z tabelą opłat ogłoszoną w załączniku do cytowanego rozporządzenia,
4. opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, związane z budową dróg publicznych, pomniejsza się o koszty poniesione na tworzenie zadrzewień w miejsce usuniętych drzew lub krzewów, w granicach pasa drogowego,
5. opłaty za usunięcie drzew lub krzewów z terenu uzdrowisk, obszaru ochrony uzdrowiskowej, terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz terenów zieleni są o 100 % wyższe od opłat ustalonych na podstawie stawek określonych w rozporządzeniu i obwieszczeniu,
6. nie pobiera się opłat za usunięcie drzew lub krzewów:

✓ na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie,
✓ na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
✓ jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
✓które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych,
✓które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi,
✓ w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych,
✓które posadzono lub wyrosło na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane,
✓z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych, z zadrzewień w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów,
✓które obumarło lub nie rokuje szans na przeżycie z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości,
✓topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków (dotyczy wyłącznie usunięcia drzewa),
✓ jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych,
✓z grobli stawów rybnych, m. jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń

Termin załatwienia sprawy:  do miesiąca; w sprawach szczególnie złożonych – do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Opłata za odwołanie – nie pobiera się

Podstawa prawna: 1. art. 83-90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880 ze zmianami), 2. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. Nr 228 poz. 2306 ze zmianami) 3. obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2006 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2007 (M.P. Nr 73 poz. 733)

Uprzejmie informujemy, że

dnia 22 grudnia 2017 r. (piątek) 

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju będzie nieczynny.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close