Zezwolenie na wycinkę drzew/krzewów

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, al. Słoneczna 28
Referat Infrastruktury, pokój 203 – 1 piętro
tel. 13 43 502 12 wew. 121

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości

Wymagane dokumenty
Wniosek – zezwolenie na usunięcie drzew – dla podmiotów prawnych

Zgloszenie usuniecia drzewa – wzor – dla osób fizycznych

2.Załączniki(w zależności od sytuacji):

✓zgoda właściciela (współwłaściciela) nieruchomości, jeżeli posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości Zgoda
✓oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością
✓rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa / krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości
✓projekt zagospodarowania działki lub terenu w związku z planowaną realizacją inwestycji
✓oświadczenie zarządcy nieruchomości o podaniu do publicznej wiadomości ✓informacji o zamiarze złożenia wniosku na usunięcie drzew / krzewów.

3. Uwaga:

Konieczność uzyskania zezwolenia dotyczy drzew lub krzewów rosnących na terenie nieruchomości, z wyłączeniem drzew lub krzewów:
✓ w lasach,
✓ owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową,
✓ na plantacjach drzew i krzewów,
✓usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,
✓usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,
✓które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu,
✓stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.

Opłaty
1. zwolnione z opłaty skarbowej
2. za usunięcie 1 m2 powierzchni pokrytej krzewami – 213,27 zł,
3. za usunięcie drzew – w zależności od gatunku drzewa i obwodu pnia za każdy centymetr obwodu, zgodnie z tabelą opłat ogłoszoną w załączniku do cytowanego rozporządzenia,
4. opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, związane z budową dróg publicznych, pomniejsza się o koszty poniesione na tworzenie zadrzewień w miejsce usuniętych drzew lub krzewów, w granicach pasa drogowego,
5. opłaty za usunięcie drzew lub krzewów z terenu uzdrowisk, obszaru ochrony uzdrowiskowej, terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz terenów zieleni są o 100 % wyższe od opłat ustalonych na podstawie stawek określonych w rozporządzeniu i obwieszczeniu,
6. nie pobiera się opłat za usunięcie drzew lub krzewów:

✓ na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie,
✓ na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
✓ jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
✓które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych,
✓które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi,
✓ w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych,
✓które posadzono lub wyrosło na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane,
✓z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych, z zadrzewień w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów,
✓które obumarło lub nie rokuje szans na przeżycie z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości,
✓topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków (dotyczy wyłącznie usunięcia drzewa),
✓ jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych,
✓z grobli stawów rybnych, m. jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń

Termin załatwienia sprawy:  do miesiąca; w sprawach szczególnie złożonych – do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Opłata za odwołanie – nie pobiera się

Podstawa prawna: 1. art. 83-90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880 ze zmianami), 2. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. Nr 228 poz. 2306 ze zmianami) 3. obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2006 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2007 (M.P. Nr 73 poz. 733)

Drogi Użytkowniku,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z informacją na temat przetwarzania przez Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju Państwa danych osobowych – RODO.

Przechodząc dalej zgadzasz się na stosowanie plików cookies, które mają na celu:

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, decydując czy cookies mają się zapisywać na Twoim komputerze.