Zezwolenia na alkohol

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, ul. Ks. Jana Rąba 4
tel. 785 026 586

Osoba załatwiająca sprawę:
Anna Gościńska

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:
File Format Doc-507x507 Wniosek

Opłaty:
1.Opłata skarbowa: Nie podlega opłacie skarbowej
2.Opłata za korzystanie z zezwolenia

– 1.Opłata dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wynosi: opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości: 525 zł. za zezwolenie do 4,5% alkoholu oraz na piwo, 525 zł za zezwolenie powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 2.100 zł. za zezwolenie powyżej 18 % alkoholu.

-2.Opłata dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu w roku poprzednim naliczana jest na podstawie złożonego do dnia 31 stycznia każdego roku oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

3.Opłata winna być wnoszona na konto Gminy Iwonicz-Zdrój – Bank Pekao SA – 59 1240 1792 1111 0010 6851 3444, lub w kasie Urzędu w każdym roku kalendarzowym w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września danego roku.

Termin załatwienia sprawy: Do miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje: brak

Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 18, ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2002r. nr 147, poz.1231 ze zmianami),

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:
File Format Doc-507x507 Wniosek – jednorazowa sprzedaż

2.Załączniki:
✓ kserokopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
✓ kserokopia dowodu opłaty za korzystanie z zezwolenia
✓ kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
✓ informacja organizatora imprezy o zapotrzebowaniu na usługę przez wnioskodawcę.
Załączniki winni przedłożyć przedsiębiorcy z terenów innych gmin.

Opłaty: 1.Nie podlega opłacie skarbowej
2.Opłata za wydanie zezwolenia: opłata za wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń na konto Gminy Iwonicz-Zdrój Bank Pekao SA – 59 1240 1792 1111 0010 6851 3444, lub w kasie Urzędu

Termin załatwienia sprawy: Do miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje: W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańca.
Podstawa prawna Podstawa prawna: art.181 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 ze zmianami)

Drogi Użytkowniku,
W związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. tzw. RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z informacją na temat przetwarzania przez Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju Państwa danych osobowych udostępnioną na stronie internetowej:
www.bip.iwonicz-zdroj.pl/obowiazek-informacyjny-rodo .

Informujemy również, że strona www.iwonicz-zdroj.pl stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), które mają na celu:

Więcej szczegółów znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Pamiętaj, że jeśli nie chcesz, abyśmy używali plików cookies, w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.