Zezwolenia na alkohol

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, ul. Ks. Jana Rąba 4
tel. 785 026 586

Osoba załatwiająca sprawę:
Anna Gościńska

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:
File Format Doc-507x507 Wniosek

Opłaty:
1.Opłata skarbowa: Nie podlega opłacie skarbowej
2.Opłata za korzystanie z zezwolenia

– 1.Opłata dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wynosi: opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości: 525 zł. za zezwolenie do 4,5% alkoholu oraz na piwo, 525 zł za zezwolenie powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 2.100 zł. za zezwolenie powyżej 18 % alkoholu.

-2.Opłata dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu w roku poprzednim naliczana jest na podstawie złożonego do dnia 31 stycznia każdego roku oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

3.Opłata winna być wnoszona na konto Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój – w Podkarpackim Banku Spółdzielczym Oddział Miejsce Piastowe nr 10 8642 1041 2006 4003 4117 0001, lub w kasie Urzędu w każdym roku kalendarzowym w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września danego roku.

Termin załatwienia sprawy: Do miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje: brak

Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 18, ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2002r. nr 147, poz.1231 ze zmianami),

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:
File Format Doc-507x507 Wniosek – jednorazowa sprzedaż

2.Załączniki:
✓ kserokopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
✓ kserokopia dowodu opłaty za korzystanie z zezwolenia
✓ kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
✓ informacja organizatora imprezy o zapotrzebowaniu na usługę przez wnioskodawcę.
Załączniki winni przedłożyć przedsiębiorcy z terenów innych gmin.

Opłaty: 1.Nie podlega opłacie skarbowej
2.Opłata za wydanie zezwolenia: opłata za wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń na konto Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój Podkarpackim Banku Spółdzielczym Oddział Miejsce Piastowe nr 10 8642 1041 2006 4003 4117 0001, lub w kasie Urzędu

Termin załatwienia sprawy: Do miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje: W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańca.
Podstawa prawna Podstawa prawna: art.181 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 ze zmianami)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 września 2017 r. o godz. 18.00 w sali kina Wczasowicz w Iwoniczu-Zdroju,

w związku z ogłoszonymi konsultacjami społecznymi.

odbędzie się spotkanie w sprawie uchwalenia statutu Miasta Iwonicz-Zdrój.

Prosimy mieszkańców o zapoznanie się z załączonym projektem uchwały (do pobrania także w Biurze Obsługi Mieszkańca)

określającej statut Miasta Iwonicz-Zdrój oraz o zgłaszanie do niego konstruktywnych opinii i uwag.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close