Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju

Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój mieści się pod adresem Al. Słoneczna, 38-440 Iwonicz-Zdrój. – Skontaktuj się z Urzędem Gminy – Kontakt.

Władze Gminy Iwonicz-Zdrój

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój: Witold Kocaj
Telefon: 13 435 02 12
Fax: 13 435 02 12
e-mail:  burmistrz@iwonicz-zdroj.pl

Burmistrz przyjmuje interesantów:
poniedziałki: 7.00 – 17.00
wtorki, środy, czwartki: 7.00 – 15.00
piątki: 7.00 – 13.00

Zadania Burmistrza:

 1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,
 3. Koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych oraz organizowanie ich współpracy,
 4. wykonywanie uchwał
 5. przygotowywanie projektów uchwał
 6. przygotowywanie projektu budżetu
 7. Udzielanie odpowiedzi na zapytania radnych,
 8. Upoważnianie pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 9. Zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu, dokonywanie ocen kwalifikacyjnych,
 10. Udzielanie pełnomocnictw procesowych,
 11. Wydawanie zarządzeń dotyczących przepisów porządkowych w sprawach związanych z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego, które podlegają zatwierdzeniu przez Radę na najbliższym posiedzeniu,
 12. Składanie sprawozdań z wykonywania uchwał Rady,
 13. Koordynowanie spraw dotyczących gospodarki finansowej gminy,
 14. Wykonywanie zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa oraz uchwały Rady.

Zastępca Burmistrza: Jacek Rygiel
Telefon: 13 435 02 12
Fax: 13 435 02 12
e-mail: jacek.rygiel@iwonicz-zdroj.pl

Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów:
poniedziałki: 7.00 – 17.00
wtorki, środy, czwartki: 7.00 – 15.00
piątki: 7.00 – 13.00

Do zadań Zastępcy Burmistrza należy:

 1. Wykonywanie czynności w imieniu Burmistrza w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków z innych przyczyn,
 2. Wykonywanie zadań w zakresie upoważnień i poleceń służbowych wydawanych przez Burmistrza,
 3. Nadzorowanie spraw realizowanych przez poszczególne stanowiska w Referacie Rozwoju Gminy.

Sekretarz: Anna Malik-Borowska
Telefon: 13 435 02 12
Fax: 13 435 02 12
e-mail: sekretarz@iwonicz-zdroj.pl

Do zadań Sekretarza należy:

 1. Nadzór nad organizacją pracy Urzędu,
 2. Przygotowywanie projektów regulaminów, statutów, zarządzeń, uchwał oraz ich zmian,
 3. Przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy urzędu,
 4. Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej w jednostkach organizacyjnych,
 5. Nadzorowanie spraw realizowanych przez poszczególne stanowiska w Referacie Organizacyjno- Administracyjnym oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca,
 6. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 7. Organizowanie praktyk zawodowych, stażów pracy, współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji robót publicznych, prac interwencyjnych i społecznie użytecznych,
 8. Nadzorowanie przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz prawa miejscowego,
 9. Nadzorowanie przestrzegania rzetelnego i terminowego załatwiania spraw,
 10. Koordynowanie prac przygotowawczych do przeprowadzenia wyborów powszechnych,
 11. Wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Burmistrza.

Skarbnik: Janusz Turek
Telefon: 13 435 02 12
Fax: 13 435 02 12
e-mail: janusz.turek@iwonicz-zdroj.pl

Do zadań Skarbnika należy:

 1. Pełnienie funkcji Głównego Księgowego budżetu gminy,
 2. Nadzorowanie prowadzenia rachunkowości i obsługi księgowej budżetu gminy oraz sprawozdawczości budżetowej,
 3. Przygotowywanie projektu budżetu gminy,
 4. Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu, polegająca na wstępnej kontroli legalności dokumentów oraz bieżącej i następnej kontroli operacji gospodarczych, będących przedmiotem księgowań,
 5. Kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
 6. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 7. Przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej gminy,
 8. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej wywołujących skutki finansowe dla gminy,
 9. Pełnienie funkcji organu kontroli finansowej i obiegu dokumentów finansowych w zakresie kompletności i rzetelności sporządzanych dokumentów, dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 10. Nadzorowanie gospodarki mieniem urzędu i środkami budżetowymi przeznaczanymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania, na zakupy, wyposażenie, remonty czy inwestycje.
 11. Wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Burmistrza.

Więcej informacji na BIP: www.bip.iwonicz-zdroj.pl/wladze-gminy/ 

Uprzejmie informujemy, że

dnia 22 grudnia 2017 r. (piątek) 

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju będzie nieczynny.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close