Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju

Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój mieści się pod adresem Al. Słoneczna, 38-440 Iwonicz-Zdrój. – Skontaktuj się z Urzędem Gminy – Kontakt.

Władze Gminy Iwonicz-Zdrój

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój: Witold Kocaj
Telefon: 13 435 02 12
Fax: 13 435 02 12
e-mail:  burmistrz@iwonicz-zdroj.pl

Burmistrz przyjmuje interesantów:
poniedziałki: 7.00 – 17.00
wtorki, środy, czwartki: 7.00 – 15.00
piątki: 7.00 – 13.00

Zadania Burmistrza:

 1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,
 3. Koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych oraz organizowanie ich współpracy,
 4. wykonywanie uchwał
 5. przygotowywanie projektów uchwał
 6. przygotowywanie projektu budżetu
 7. Udzielanie odpowiedzi na zapytania radnych,
 8. Upoważnianie pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 9. Zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu, dokonywanie ocen kwalifikacyjnych,
 10. Udzielanie pełnomocnictw procesowych,
 11. Wydawanie zarządzeń dotyczących przepisów porządkowych w sprawach związanych z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego, które podlegają zatwierdzeniu przez Radę na najbliższym posiedzeniu,
 12. Składanie sprawozdań z wykonywania uchwał Rady,
 13. Koordynowanie spraw dotyczących gospodarki finansowej gminy,
 14. Wykonywanie zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa oraz uchwały Rady.

Zastępca Burmistrza: Jacek Rygiel
Telefon: 13 435 02 12
Fax: 13 435 02 12
e-mail: jacek.rygiel@iwonicz-zdroj.pl

Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów:
poniedziałki: 7.00 – 17.00
wtorki, środy, czwartki: 7.00 – 15.00
piątki: 7.00 – 13.00

Do zadań Zastępcy Burmistrza należy:

 1. Wykonywanie czynności w imieniu Burmistrza w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków z innych przyczyn,
 2. Wykonywanie zadań w zakresie upoważnień i poleceń służbowych wydawanych przez Burmistrza,
 3. Nadzorowanie spraw realizowanych przez poszczególne stanowiska w Referacie Rozwoju Gminy.

Sekretarz: Anna Malik-Borowska
Telefon: 13 435 02 12
Fax: 13 435 02 12
e-mail: sekretarz@iwonicz-zdroj.pl

Do zadań Sekretarza należy:

 1. Nadzór nad organizacją pracy Urzędu,
 2. Przygotowywanie projektów regulaminów, statutów, zarządzeń, uchwał oraz ich zmian,
 3. Przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy urzędu,
 4. Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej w jednostkach organizacyjnych,
 5. Nadzorowanie spraw realizowanych przez poszczególne stanowiska w Referacie Organizacyjno- Administracyjnym oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca,
 6. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 7. Organizowanie praktyk zawodowych, stażów pracy, współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji robót publicznych, prac interwencyjnych i społecznie użytecznych,
 8. Nadzorowanie przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz prawa miejscowego,
 9. Nadzorowanie przestrzegania rzetelnego i terminowego załatwiania spraw,
 10. Koordynowanie prac przygotowawczych do przeprowadzenia wyborów powszechnych,
 11. Wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Burmistrza.

Skarbnik: Janusz Turek
Telefon: 13 435 02 12
Fax: 13 435 02 12
e-mail: janusz.turek@iwonicz-zdroj.pl

Do zadań Skarbnika należy:

 1. Pełnienie funkcji Głównego Księgowego budżetu gminy,
 2. Nadzorowanie prowadzenia rachunkowości i obsługi księgowej budżetu gminy oraz sprawozdawczości budżetowej,
 3. Przygotowywanie projektu budżetu gminy,
 4. Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu, polegająca na wstępnej kontroli legalności dokumentów oraz bieżącej i następnej kontroli operacji gospodarczych, będących przedmiotem księgowań,
 5. Kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
 6. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 7. Przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej gminy,
 8. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej wywołujących skutki finansowe dla gminy,
 9. Pełnienie funkcji organu kontroli finansowej i obiegu dokumentów finansowych w zakresie kompletności i rzetelności sporządzanych dokumentów, dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 10. Nadzorowanie gospodarki mieniem urzędu i środkami budżetowymi przeznaczanymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania, na zakupy, wyposażenie, remonty czy inwestycje.
 11. Wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Burmistrza.

Więcej informacji na BIP: www.bip.iwonicz-zdroj.pl/wladze-gminy/ 

Drogi Użytkowniku,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z informacją na temat przetwarzania przez Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju Państwa danych osobowych – RODO.

Przechodząc dalej zgadzasz się na stosowanie plików cookies, które mają na celu:

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, decydując czy cookies mają się zapisywać na Twoim komputerze.

Z ogromnym niedowierzaniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Gdańska. Bezrozumne, bestialskie zabójstwo zadało cios w samo serce Rodziny i Bliskich Pana Prezydenta oraz wszystkich gdańszczan, do  głębi wstrząsając całą Polską. Odszedł wspaniały, pełen ciepła człowiek, patriota, strażnik samorządności zawsze otwarty na drugiego człowieka i gotów do dialogu. Wobec tak niewyobrażalnej straty niełatwo zaleźć jakiekolwiek słowa otuchy.

W tych trudnych momentach łączymy się w bólu z Rodziną i Bliskimi śp. Pana Prezydenta, składając najszczersze wyrazy głębokiego współczucia.