XXXV Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu

30 marca 2017r.

w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju

o d b ę d z i e   s i ę

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 10.00.

 

Główne tematy Sesji:

1.Podejmowanie uchwał w sprawie:

 1. uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój,
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
 3. przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 4. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój,
 5. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój do nowego ustroju szkolnego,
 6. określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój oraz liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej,
 7. określenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój oraz liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
 8. zatwierdzenia realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania. Tytuł projektu : „Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów” Nr konkursu: RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16. Numer i nazwa Działania: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego,
 9. określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju,
 10. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2021,
 11. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017 -2025,
 12. zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju,
 13. zmian w uchwale budżetowej na 2017r.,
 14. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2023

 

 1. Sprawy bieżące Gminy, wolne wnioski, interpelacje, zapytania.

Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

    Józef Sowiński 

Uprzejmie informujemy, że

dnia 22 grudnia 2017 r. (piątek) 

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju będzie nieczynny.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close