Gospodarka odpadami

Miejsce załatwienia spraw związanych z gospodarka odpadami:
Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, al. Słoneczna 28

Pokój 101 – deklaracje, naklejki, worki na śmieci, harmonogramy

Tel. 13 43 502 12 wew. 138

Sprawy finansowe  (opłaty za odpady komunalne -należności, rozliczenia, zadłużenia):
Tel. 13 43 502 12 wew. 113 – pok. 105

Dodatkowo: Referat Infrastruktury – zgłoszenia nieprawidłowości w odbiorze odpadów komunalnych, zasady gromadzenia odpadów, regulaminy itp. – Tel. 13 43 502 12 wew. 121 – pok.203

Od 1 lipca 2013 roku obowiązują nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy między właścicielem nieruchomości a firmą wywozową przejęły gminy. Gmina Iwonicz-Zdrój co roku wyłania w przetargu firmę, która będzie odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych. W roku 2018 obowiązki odbierania odpadów zostały przekazane firmie REMONDIS KROeko z/s w Krośnie. Gmina nie podjęła uchwały w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. Właściciele tych nieruchomości w dalszym ciągu są zobowiązani do zawarcia umowy z uprawnionym podmiotem i ponosić koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i innych niż komunalne.

Opłaty od maja 2019 r.:

 • 15,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej  daną nieruchomość, jeżeli odpady będę zbierane w sposób selektywny tj. zbierane jako 4 frakcje : odpady zmieszane ( worek szary), tworzywa sztuczne itp. (worek żółty), szkło ( worek zielony), papier i tektura (worek niebieski), odpady ulegające biodegradacji (worek brązowy),
 • 25,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady będę zbierane w sposób nieselektywny tj. zbieranie wszystkich odpadów jako zmieszanych w jednym pojemniku (worku).

Podstawa prawna: Zmiana uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty

W zabudowie wielomieszkaniowej odpady komunalne zbierane będą w pojemnikach:
• pojemniki na odpady zmieszane – o pojemności 1100 l,
• pojemniki „dzwony” przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, papieru, tektury, tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, metal – o pojemności 1500 l, – a także w pojemnikach (workach) jak w zabudowie jednorodzinnej.

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania  opłaty za śmieci:

Mieszkańcy  zobowiązani są do uiszczania comiesięcznej opłaty w kwocie wynikającej z deklaracji do 10 – go dnia następnego miesiąca. Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Gminy (informację nt. numeru konta można uzyskać w Urzędzie Gminy) lub w kasie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój ( kasa znajduje się w głównym budynku Urzędu Gminy przy Al. Słoneczna 28).

Pliki do pobrania:

DRUK deklaracja

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2019:

Regulamin utrzymania czystości i porządku:

Jak segregować śmieci?

Worki żółte

Wrzucamy:

tworzywa sztuczne czyste i zgniatane: jednorazowe butelki po napojach (np. typu PET), worki foliowe, torebki plastikowe, pojemniki po szamponach, żelach, artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych; drobny metal min. czyste puszki po konserwach, puszki aluminiowe, drobny złom żelazny, drobny złom metali kolorowych, metalowe zakrętki od słoików i butelek;

opakowania wielomateriałowe czyli opakowania składające się z więcej niż jednego rodzaju materiału np. z folii i papieru min.: kartony po mleku, sokach, opakowania po zupkach, chipsach

NIE wrzucamy:
butelek po olejach technicznych, butelek wielokrotnego użytku, zabrudzonych lub tłustych papierów (np. z masła lub margaryny), pojemników po aerozolach, puszek po farbach, lakierach, opakowań po środkach ochrony roślin, baterii , tworzyw sztucznych budowlanych, styropianu, butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekarstwach, elementów RTV i AGD

Worki zielone

Wrzucamy:

szkło (kolorowe i bezbarwne), tj. opakowania wykonane ze szkła min. słoiki,  butelki szklane, pojemniki szklane,  szklane opakowania po kosmetykach,  stłuczkę szklaną.

NIE wrzucamy:

porcelany,  fajansu,  kamionki,  naczyń żaroodpornych,  luster,  szkła okiennego,  szkła zbrojonego,  żarówek,  lampy neonowych i halogenowych

 

Worki niebieskie

Wrzucamy:

opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, zeszyty, papier biurowy.

Nie wrzucamy:  

odpadów higienicznych  np. ręczników papierowych  i zużytych chusteczek, kartonów po mleku i napojach, papieru lakierowanego  i powleczonego folią, zanieczyszczonych papierów, papierowych worków po nawozach  i materiałach budowlanych,

 

Worki brązowe

Wrzucamy:

odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia, gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, liście, kwiaty, trociny i kora drzew,

Nie wrzucamy:

ziemia i kamienie, popiół z węgla kamiennego, drewno impregnowane, kości i odchody zwierząt, olej jadalny, płyty wiórowe i pilśniowe.

 

Gmina Iwonicz-Zdrój prowadzi gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju przy ul. Zdrojowej 122.

PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek: 07.00 – 17.00

Wtorek – czwartek: 07.00 – 15.00

Piątek: 07.00 – 13.00.

W PSZOK-u przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne, wytwarzane przez mieszkańców gminy na nieruchomościach zamieszkałych nie prowadzących działalności gospodarczej, zebrane w sposób selektywny. Mieszkańcy w ramach wnoszonej opłaty mogą dostarczać następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 • odpady zebrane selektywnie podlegające ustawowej segregacji (w tym bioodpady),
 • odpady niebezpieczne – od 01.01.2020r.,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek – od 01.01.2020r.,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony (tylko z samochodów osobowych, w ilości 4 opon z 1 gospodarstwa domowego) – od 01.01.2020r.,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów mieszkań i domów jednorodzinnych wykonanych we własnym zakresie przez właścicieli.

Pytania i odpowiedzi – FAQ

Czy w dowolnym czasie mogę zmienić złożoną wcześniej deklarację?
TAK, w każdym momencie można złożyć korektę deklaracji. Korektę składamy tak samo jak pierwszą deklarację tj. wypełniamy deklarację (zaznaczamy opcję „korekta”) i składamy ją do Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju – pokój 101.

Gdzie należy wyrzucać np. pojemniki po aerozolach, puszki po farbach, opakowania po środkach roślin, tworzywa sztuczne budowlane?
Spośród wymienionych odpadów można wyodrębnić dwie kategorie tj. odpady niebezpieczne- pojemniki po aerozolach, puszki po farbach, opakowania po środkach ochrony roślin, żarówki; oraz odpady budowlane- tworzywa sztuczne budowlane, porcelana, kamionki, lustra, szkło okienne.

Wszystkie te odpady pomimo iż powstają w gospodarstwie domowym powinny zostać wyłapane spośród strumienia odpadów komunalnych. Dlatego też, nie powinno umieszczać się ich zarówno w worku żółtym, zielonym jak i białym. Co nie oznacza że Gmina nie prowadzi zbiórki tych odpadów, można je przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju, ul. Zdrojowa 122, gdzie przewiduje się specjalne pojemniki na poszczególne odpady.

W przypadku odpadów budowlanych jakie powstają podczas prac remontowych w niewielkim zakresie można je oddać nieodpłatnie, natomiast odpad powstały podczas budowy domu lub remontu całego mieszkania nie należy do kategorii odpadów komunalnych i za odbiór takiego odpadu trzeba dodatkowo zapłacić.