Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Infrastruktury, pokój nr 204 (1 piętro)
Tel. 13 43 502 12 wew. 119

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty:
File Format Doc-507x507 Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opłaty:
1. Opłata skarbowa (nie pobiera się w sprawach budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia): od wypisu:
a.) do 5 stron – 30,00 zł,
b.) powyżej 5 stron – 50,00 zł,

od wyrysu:
1.za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20,00 zł,
2.nie więcej niż – 200,00 zł.

Termin załatwienia sprawy: Do miesiąca
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Inne informacje: brak
Podstawa prawna Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

Wymagane dokumenty:
File Format Doc-507x507 Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

Załączniki:
✓ dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
✓ wypis z ewidencji gruntów i budynków,
kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązującej w dniu złożenia wniosku, wstępny projekt podziału sporządzony na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu. Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien zawierać w szczególności:
• granice nieruchomości podlegającej podziałowi;
• oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku – według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości; powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi;
• naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielania działek gruntu;
• przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
• przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej. Jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powoduje także podział budynku, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu. W budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części, które mają własne wejścia i są wyposażone w odrębne instalacje. W takim przypadku odcinek granicy wewnątrz budynku przedstawia się na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku.

Opłaty: Nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy: Do miesiąca
Tryb odwoławczy: Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Inne informacje: W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 93, 94 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)

Ustalanie warunków zabudowy

Wymagane dokumenty:
✓ Wniosek o wydanie warunków zabudowy

2.Załączniki:
• dwie kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopie mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające określenie granic terenu objętego wnioskiem i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać.
• Charakterystykę inwestycji, obejmującą:
określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów; (należy podać informacje, czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, warunek ten uznaje się za spełniony jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem);
• określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej;
• wykazanie dostępu działki inwestycyjnej do drogi publicznej (w przypadku, kiedy działka inwestycyjna nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej);
• określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
•  określenie wielkości powierzchni sprzedażowej, w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego.
• ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

Opłaty:
1.Opłata skarbowa (nie pobiera się w sprawach budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia): wydanie decyzji – 107,00 zł.

Termin załatwienia sprawy: Do 2 miesięcy
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje: W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego

File Format Doc-507x507 Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego

Opłaty: 1.Opłata skarbowa (nie pobiera się w sprawach budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia): wydanie zaświadczenia – 17,00 zł.

Termin załatwienia sprawy: Do 7 dni
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Inne informacje: brak
Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Wymagane dokumenty:
File Format Doc-507x507 Wniosek o umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Do wniosku należy dołączyć:
1.plan sytuacyjny w skali 1: 500 lub 1:1000 z zaznaczoną trasą urządzeń objętych wnioskiem;
2.projekt organizacji ruchu lub oświadczenie o sposobie zabezpieczenia i oznakowania robót;
3.ksero pozwolenia na budowę lub zgłoszenia;
4.harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót);
5.pełnomocnictwo wykonawcy występującego w imieniu inwestora;
Opłaty 1.Opłata skarbowa : zwolnienie na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 225 poz. 1635) o opłacie skarbowej – ust. 44 w kol. 4 w pkt. 9 w części III załącznika do ustawy.
2.Opłata skarbowa : w przypadku dołączenia do wniosku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury);
3.Opłata roczna za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Termin załatwienia sprawy Do 30 dni , zaś sprawy szczególnie złożone do 60 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy: Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Inne informacje: 1.Z wnioskiem o umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może wystąpić inwestor prowadzonej inwestycji lub w jego imieniu, wykonawca zakresu rzeczowego. 2.Postępowanie administracyjne wszczyna się na wniosek strony.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2086), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w spra­wie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481),

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wymagane dokumenty:
File Format Doc-507x507 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2.Załączniki:
a.kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego wniosek dotyczy oraz obejmującej obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
b.raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć dla których jest on wymagany obligatoryjnie,
c.informacja o przedsięwzięciu zgodnie z art.49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska w przypadku, gdy raport dla danego przedsięwzięcia może być wymagany oraz w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, zawierająca dane:
✓ rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
✓powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną,
✓ rodzaju technologii,
✓ ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
✓przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,
✓ rozwiązaniach chroniących środowisko,
✓ rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
✓ możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
✓ obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Opłaty: opłata skarbowa – 205 zł za wydanie decyzji. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
opłata za odwołanie – nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy: do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańca.
Podstawa prawna: Ustawa z dn. 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko DZ. U. nr 199 poz 1227)

Drogi Użytkowniku,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z informacją na temat przetwarzania przez Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju Państwa danych osobowych – RODO.

Przechodząc dalej zgadzasz się na stosowanie plików cookies, które mają na celu:

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, decydując czy cookies mają się zapisywać na Twoim komputerze.