Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia szkolne

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
  • uchwała Nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2015 r., poz. 3218 i poz. 3221);

pdf_icon Uchwała i regulamin (PDF)

  • uchwała Nr VII.29.2015 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2015 r., poz. 918).

Warunki przyznania:

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje mieszkańcom gminy Iwonicz-Zdrój, których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r. poz. 163 z późn. zm.); obecnie wynosi ona 514,00 zł (netto).

W szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

O stypendium szkolne mogą ubiegać się:

• uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
• wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
• uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
• słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Wymagane dokumenty

  • wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

File Format Doc-507x507 Wniosek o stypendium szkolne
File Format Doc-507x507 Pouczenie do wniosku o stypendium

• zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

File Format Doc-507x507 Zaświadczenie o dochodach z pracy
File Format Doc-507x507 Oświadczenie o wysokości dochodów


Miejsce złożenia dokumentów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju, Referat Świadczeń Rodzinnych 38-440 Iwonicz-Zdrój, Plac Dietla 2, tel. 13 49 39 806.

Termin i sposób załatwienia
Nabór wniosków jest prowadzony od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie w/w. terminu.

Formy stypendium szkolnego
• całkowita lub częściowa refundacja kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
• całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki;
• całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów).

Jednostka odpowiedzialna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju, Referat Świadczeń Rodzinnych 38-440 Iwonicz – Zdrój, Plac Dietla 2, tel. 13 49 39 806.

Tryb odwoławczy
Od decyzji administracyjnej wydanej w sprawie stypendiów szkolnych służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje
Stypendium przyznaje się na czas trwania nauki w roku szkolnym. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

Ważna informacja
Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły (kolegium) są obowiązani niezwłocznie powiadomić Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania. Świadczenia z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają zwrotowi w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Uprzejmie informujemy, że

dnia 22 grudnia 2017 r. (piątek) 

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju będzie nieczynny.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close