Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia szkolne

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
  • uchwała Nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2015 r., poz. 3218 i poz. 3221);

pdf_icon Uchwała i regulamin (PDF)

  • uchwała Nr VII.29.2015 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2015 r., poz. 918).

Warunki przyznania:

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje mieszkańcom gminy Iwonicz-Zdrój, których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r. poz. 163 z późn. zm.); obecnie wynosi ona 514,00 zł (netto).

W szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

O stypendium szkolne mogą ubiegać się:

• uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
• wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
• uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
• słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Wymagane dokumenty

  • wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

pdf_icon Wniosek o stypendium szkolne zasiłek szkolny (PDF)

pdf_icon Pouczenie do wniosku o stypendium (PDF)

  •   zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

pdf_icon Zaświadczenie_o_wysokości_dochodów (PDF)

pdf_icon Oświadczenie o wysokości dochodów (PDF)


Miejsce złożenia dokumentów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju, Referat Świadczeń Rodzinnych 38-440 Iwonicz-Zdrój, Plac Dietla 2, tel. 13 49 39 806.

Termin i sposób załatwienia
Nabór wniosków jest prowadzony od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie w/w. terminu.

Formy stypendium szkolnego
• całkowita lub częściowa refundacja kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
• całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki;
• całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów).

Jednostka odpowiedzialna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju, Referat Świadczeń Rodzinnych 38-440 Iwonicz – Zdrój, Plac Dietla 2, tel. 13 49 39 806.

Tryb odwoławczy
Od decyzji administracyjnej wydanej w sprawie stypendiów szkolnych służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje
Stypendium przyznaje się na czas trwania nauki w roku szkolnym. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

Ważna informacja
Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły (kolegium) są obowiązani niezwłocznie powiadomić Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania. Świadczenia z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają zwrotowi w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.