Fundusz alimentacyjny

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.(Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. (Dz. U. z 9 lipca 2010r. Nr 123, poz. 836 z późn. zm.)

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują:
Osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna, jak również:

• Osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 lat, a w przypadku kontynuowania nauki w szkole wyższej do czasu ukończenia 25 roku życia.
• Gdy osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bezterminowo.
• Kwota dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 725,00 zł.
• Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje do wysokości bieżąco ustalonych alimentów – nie wyżej jednak niż 500 zł na osobę uprawnioną.

nie przysługują:

• Osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie ( np. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo -wychowawcza, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła – jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie).
• Osobie umieszczonej w pieczy zastępczej.
• Zawarła związek małżeński.

Wymagane dokumenty w okresie zasiłkowym 2011/2012:
• wniosek o wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na konto bankowe
( numer konta ),
• kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (oryginał do wglądu),
• kopia dokumentu potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy na terenie gminy Iwonicz-Zdrój (oryginał do wglądu),
• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
• zaświadczenie albo oświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej – (osób z rocznika 1993 i starsze),
• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2010 rok albo oświadczenie o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy wszystkich pełnoletnich członków rodziny
zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodzie nieopodatkowanym za 2010 rok (m. in. stypendia, alimenty, dochód z gospodarstwa rolnego itp.)
• oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu w 2010 roku w przypadku ryczałtu lub karty podatkowej,
• zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych w 2010 roku,
kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpisu postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem z zawartą klauzulą prawomocności (oryginał do wglądu),
przekazy lub przelewy dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów w 2010 roku ,
• zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych na rzecz wierzyciela alimentów w roku 2010 albo oświadczenie wnioskodawcy,
• zaświadczenie Komornika Sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (w okresie ostatnich dwóch miesięcy) – oryginał,
• informację właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego zagranicą – oryginał ,
• kopie prawomocnych wyroków zasądzających alimenty, orzekających rozwód lub separację, opatrzone pieczęcią wpływu do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne (w przypadku zmiany wysokości zasądzonych alimentów)
• prawomocnego orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego i inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

UWAGA! W oświadczeniach, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wnioskodawca winien zawrzeć klauzulę następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

DOCHÓD UZYSKANY I DOCHÓD UTRACONY

1). Dochód Utracony (oznacza to utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy.

Dokumenty potwierdzające utratę dochodu:

• kopia świadectwa pracy lub inny dokument potwierdzający datę utraty dochodu decyzja z Urzędu Pracy o zakończeniu wypłaty zasiłku, stypendium dla osoby bezrobotnej itp. (oryginał do wglądu),

• dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu (PIT-y wydane przez płatnika składek PIT-11, PIT-40, PIT-8),

• kopia zaświadczenia potwierdzającego datę wyrejestrowania działalności gospodarczej (oryginał do wglądu),

• kopia decyzji ZUS przyznającej prawo do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego przysługujące po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (oryginał do wglądu) lub bądź zaświadczenie z ZUS do kiedy dane świadczenie było wypłacane oraz w jakiej kwocie (wraz ze składnikami tego świadczenia) .

2) Dochód Uzyskany oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu:

• umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o pracę nakładczą, umowa agencyjna,

• wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

• zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego za pierwszy pełny przepracowany miesiąc z wyszczególnieniem:

• przychodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu,

• należnego podatku dochodowego od osób fizycznych

• składki na ubezpieczenie społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu,

•  składki na ubezpieczenie zdrowotne,

• oświadczenie o dochodzie uzyskanym za pierwszy pełny przepracowany miesiąc w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie ryczałtu lub karty podatkowej(druk do pobrania przy pobieraniu wniosku),

• kopia decyzji z Urzędu Pracy przyznającej prawo do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych (oryginał do wglądu),

• kopia decyzji przyznającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, a także emeryturę lub rentę, rentę rodzinną lub rentę socjalną, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego (oryginał do wglądu).

• kopia decyzji ZUS przyznającej prawo do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego przysługujące po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (oryginał do wglądu) bądź zaświadczenie z ZUS do kiedy dane świadczenie było wypłacane.

Termin i sposób załatwiania
Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju – mieszczącego się w budynku Urzędu Gminy al. Słoneczna 28 w czasie pracy Urzędu

tj. Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00

Postępowanie w sprawie przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku z pełną dokumentacją bądź przekazania przez komornika sądowego zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji alimentów (w przypadku braku tego zaświadczenia, przy złożonym wniosku wraz z innymi niezbędnymi załącznikami).

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uprzejmie informujemy, że

dnia 22 grudnia 2017 r. (piątek) 

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju będzie nieczynny.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close