Fundusz alimentacyjny

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Od 1 lipca 2018 r. przyjmowane będą kompletne wnioski elektroniczne w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy (2018/2019), który rozpoczyna się w dniu 1 października 2018 r. i trwa do 30 września 2019 r. Wnioski elektroniczne można składać przez Internet za pomocą systemów bankowości elektronicznej niektórych banków lub na portalu Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/. Wnioski w formie papierowej można składać od miesiąca sierpnia 2018 r. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju pl. Dietla 2 –  pokoje nr 1 i 5.

Formularze dostępne są w siedzibie GOPS oraz na stronie internetowej pod adresem: https://mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/.

Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi aktualnie 725 zł na osobę w rodzinie.

Rokiem bazowym, z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń będzie rok 2017 z uwzględnieniem dochodu utraconego i uzyskanego (katalog dochodów utraconych i uzyskanych określony w ustawie).

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.(Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. (Dz. U. z 9 lipca 2010r. Nr 123, poz. 836 z późn. zm.)

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują:
Osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna, jak również:

• Osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 lat, a w przypadku kontynuowania nauki w szkole wyższej do czasu ukończenia 25 roku życia.
• Gdy osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bezterminowo.
• Kwota dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 725,00 zł.
• Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje do wysokości bieżąco ustalonych alimentów – nie wyżej jednak niż 500 zł na osobę uprawnioną.

nie przysługują:

• Osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie ( np. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo -wychowawcza, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła – jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie).
• Osobie umieszczonej w pieczy zastępczej.
• Zawarła związek małżeński.

Wymagane dokumenty w okresie zasiłkowym 2011/2012:
• wniosek o wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na konto bankowe
( numer konta ),
• kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (oryginał do wglądu),
• kopia dokumentu potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy na terenie gminy Iwonicz-Zdrój (oryginał do wglądu),
• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
• zaświadczenie albo oświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej – (osób z rocznika 1993 i starsze),
• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2010 rok albo oświadczenie o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy wszystkich pełnoletnich członków rodziny
zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodzie nieopodatkowanym za 2010 rok (m. in. stypendia, alimenty, dochód z gospodarstwa rolnego itp.)
• oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu w 2010 roku w przypadku ryczałtu lub karty podatkowej,
• zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych w 2010 roku,
kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpisu postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem z zawartą klauzulą prawomocności (oryginał do wglądu),
przekazy lub przelewy dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów w 2010 roku ,
• zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych na rzecz wierzyciela alimentów w roku 2010 albo oświadczenie wnioskodawcy,
• zaświadczenie Komornika Sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (w okresie ostatnich dwóch miesięcy) – oryginał,
• informację właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego zagranicą – oryginał ,
• kopie prawomocnych wyroków zasądzających alimenty, orzekających rozwód lub separację, opatrzone pieczęcią wpływu do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne (w przypadku zmiany wysokości zasądzonych alimentów)
• prawomocnego orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego i inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

UWAGA! W oświadczeniach, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wnioskodawca winien zawrzeć klauzulę następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

DOCHÓD UZYSKANY I DOCHÓD UTRACONY

1). Dochód Utracony (oznacza to utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy.

Dokumenty potwierdzające utratę dochodu:

• kopia świadectwa pracy lub inny dokument potwierdzający datę utraty dochodu decyzja z Urzędu Pracy o zakończeniu wypłaty zasiłku, stypendium dla osoby bezrobotnej itp. (oryginał do wglądu),

• dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu (PIT-y wydane przez płatnika składek PIT-11, PIT-40, PIT-8),

• kopia zaświadczenia potwierdzającego datę wyrejestrowania działalności gospodarczej (oryginał do wglądu),

• kopia decyzji ZUS przyznającej prawo do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego przysługujące po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (oryginał do wglądu) lub bądź zaświadczenie z ZUS do kiedy dane świadczenie było wypłacane oraz w jakiej kwocie (wraz ze składnikami tego świadczenia) .

2) Dochód Uzyskany oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu:

• umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o pracę nakładczą, umowa agencyjna,

• wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

• zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego za pierwszy pełny przepracowany miesiąc z wyszczególnieniem:

• przychodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu,

• należnego podatku dochodowego od osób fizycznych

• składki na ubezpieczenie społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu,

•  składki na ubezpieczenie zdrowotne,

• oświadczenie o dochodzie uzyskanym za pierwszy pełny przepracowany miesiąc w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie ryczałtu lub karty podatkowej(druk do pobrania przy pobieraniu wniosku),

• kopia decyzji z Urzędu Pracy przyznającej prawo do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych (oryginał do wglądu),

• kopia decyzji przyznającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, a także emeryturę lub rentę, rentę rodzinną lub rentę socjalną, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego (oryginał do wglądu).

• kopia decyzji ZUS przyznającej prawo do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego przysługujące po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (oryginał do wglądu) bądź zaświadczenie z ZUS do kiedy dane świadczenie było wypłacane.

Termin i sposób załatwiania
Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju – mieszczącego się w budynku Urzędu Gminy al. Słoneczna 28 w czasie pracy Urzędu

tj. Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00

Postępowanie w sprawie przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku z pełną dokumentacją bądź przekazania przez komornika sądowego zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji alimentów (w przypadku braku tego zaświadczenia, przy złożonym wniosku wraz z innymi niezbędnymi załącznikami).

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.