Czas na aktywność w Gminie Iwonicz-Zdrój

znaczki_unii

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu- Zdroju informuje o możliwości uczestnictwa w projekcie pt. „ Czas na aktywność w Gminie Iwonicz-Zdrój” Projekt skierowany jest do osób: -) bezrobotnych, zarejestrowanych, bądź niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy -) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej -) będące w wieku aktywności zawodowej ( 15-65 lat ) Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, szczegółowe informacje o możliwościach uczestnictwa w projekcie są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju, ul Al. Torosiewicza 2, lub pod numerem telefonu 013 43 506-70. Dobiegł końca projekt systemowy po raz pierwszy realizowany przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu- Zdroju pt. „ Czas na aktywność w Gminie Iwonicz-Zdrój”. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, zwłaszcza kobiet, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, prowadząca do zwiększenia ich konkurencyjności na rynku pracy. Celem było także zwiększenie poziomu uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym uczestników projektu. Pierwszym etapem projektu było zorganizowanie kursów, których celem było przyuczenie Beneficjentów do zawodu. Kursy dostosowane były do aktualnych wymogów rynku pracy. Były to kursy: 1)Specjalista ds. sprzedaży, którego celem było nabycie umiejętności z zakresu prowadzenia handlu detalicznego i hurtowego. Ukończyło go 10 kobiet, które otrzymały zaświadczenia o ukończeniu kursu. 2)Opiekunka ludzi chorych i starszych, którego celem było przygotowanie do sprawowania opieki nad ludźmi chorymi i starszymi. Kurs ten ukończyło 5 kobiet, które także otrzymały zaświadczenia o ukończeniu kursu. 3)Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym w tym zasilanych gazem i fakturowaniem komputerowym. Celem tego kursu była nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków jezdniowych z napędem silnikowym i fakturowaniem komputerowym. Do zawodu przyuczonych zostało dwóch mężczyzn . Kolejnym etapem było doradztwo zawodowe ( grupowe i indywidualne ) prowadzone przez doświadczonego doradcę zawodowego. Zajęcia miały na celu pomoc w wyborze lub ukierunkowaniu na zmianę zawodu, uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne klientów. Na zajęciach poruszane były tematy związane z aktualnymi potrzebami i możliwościami rynku pracy, oraz prowadzone były warsztaty, których celem była nauka prezentacji przed przyszłym, potencjalnym pracodawcą. Ostatnim etapem projektu były treningi kompetencji i umiejętności społecznych prowadzone przez psychologa. Celem tych treningów było poprawienie funkcjonowania osobistego i społecznego, aktywizacja możliwości osobistych oraz zmotywowanie do podjęcia pracy i rozwoju zawodowego. Wszystkie zajęcia były bezpłatne, a w trakcie trwania projektu Beneficjenci wspierani byli finansowo. Koordynator merytoryczny projektu Urszula Menet-Zięba

Kolejny etap projektu „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE IWONICZ- ZDRÓJ”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE IWONICZ- ZDRÓJ” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju informuje, że kolejny rok realizuje projekt pt. „ Czas na aktywność w Gminie Iwonicz-Zdrój”, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób bezrobotnych, będących długotrwale klientami ośrodka pomocy społecznej. Projekt „ Czas na aktywność w Gminie Iwonicz-Zdrój” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu społecznego, Poddziałanie 7.1.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt adresowany jest do nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy Iwonicz-Zdrój, klientów pomocy społecznej. Zainteresowani uczestnictwem w projekcie w miesiącu marcu 2009 r. przeszli procedurę naborową, w wyniku której ostatecznie do projektu przystąpiło 18 osób, długotrwale bezrobotnych w tym:

  • 13 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie.
  • 4 osoby niezarejestrowane w PUP Krosno
  • 1 osoba zatrudniona- rolnik

Projekt składa się z kilku etapów. Zostanie zawartych 18 kontraktów socjalnych, które obejmą pracę socjalną, instrumenty aktywnej integracji: edukacyjnej, społecznej i zawodowej, oraz wsparcie finansowe. Działania te szczególnie ukierunkowane są na zwiększenie szans na zatrudnienie przez osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Osoby te nie posiadają odpowiednich kwalifikacji pomocnych w znalezieniu pracy. Kolejne etapy to doradztwo zawodowe, szkolenia z zakresu:

  • catering- organizacja przyjęć okolicznościowych,
  • wizaż – mój wizerunek,
  • opiekunka ludzi chorych i starszych,

treningi kompetencji i umiejętności psychospołecznych oraz warsztaty, których celem będzie nabycie wiedzy dotyczącej uprawnień pracownika wynikające z kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego i praw petenta w urzędzie. Wszystkie zajęcia w projekcie są bezpłatne.

Doradztwo zawodowe

W dniach 1 i 2 czerwca 2009 r. beneficjenci projektu ,, Czas na aktywność w Gminie Iwonicz – Zdrój ’’ uczestniczyli w doradztwie zawodowym. Celem zajęć było objęcie uczestników projektu specjalistycznym doradztwem zawodowym, które miało na celu określenie predyspozycji zawodowych , a także zmobilizowanie do działania poprzez podniesienie własnej świadomości uczestników. Beneficjenci projektu ,, Czas na aktywność w Gminie Iwonicz – Zdrój ’’ uczestniczyli zarówno w doradztwie indywidualnym jak i grupowym. Indywidualne doradztwo to spotkania podczas, których doradca zawodowy udziela pomocy osobom w wyborze zawodu, kierunku kształcenia czy dalszego szkolenia. Uwzględnia przy tym zarówno możliwości psychofizyczne, sytuację życiową, jak i potrzeby rynku pracy. Pracuje wspólnie z klientem nad rozwiązaniem problemu, analizując mocne i słabe strony klienta. Mocne aby móc je wykorzystać, słabe aby móc nad nimi pracować. W grupowych zajęciach z doradcą zawodowym uczestnicy projektu zdobywali nowe kompetencje i umiejętności umożliwiające powrót lub zaistnienie na rynku pracy. Udział w zajęciach z doradcą zawodowym pomoże uczestnikom : – w dokonaniu samooceny – wzmocnić wiarę we własne możliwości – zapoznać się z sytuacją na rynku pracy – zrozumieć siebie i nabyć umiejętności wyznaczania kierunku działania – zapoznać się z technikami aktywnego poszukiwania pracy – zdobyć wiedzę przydatną w rozmowie z pracodawcą i skompletować dokumenty aplikacyjne

Treningi aktywnych metod poszukiwania pracy

W dniach 8-9 sierpnia w Pensjonacie Amelia w Iwoniczu-Zdroju, w ramach projektu pt. „Czas na aktywność w Gminie Iwonicz-Zdrój” odbyły się treningi aktywnych metod poszukiwania pracy.W treningach wzięło udział 11 beneficjentów projektu. Szkolenie obejmowało następujące tematy: poznanie własnej osoby, budowanie samoakceptacji, przyczyny porażek i sukcesów, budowanie wizerunku własnej osoby, analiza mocnych i słabych storn, stres i przeciwdziałaniu mu, komunikacja interpersonalna, trening asertywności, budowanie właściwych relacji i umiejętności społecznych, indywidualne cele i preferencje zawodowe, relacje z innymi ludźmi, sposoby aktywnego poszukiwania pracy w terenie, analiza lokalnego rynku pracy, pisanie cv i listu motywacyjnego, zapoznanie się z obszarami w rozmowie kwalifikacyjnej, rodzaje umów o pracę, motywowanie do aktywnego działania. Wszyscy uczestnicy projektu chętnie brali udział w szkoleniu i okazywali zadowolenie zarówno z prowadzonych zajęć jak i z miejsca szkolenia.

W ramach projektu „Czas na aktywność w Gminie Iwonicz-Zdrój’ zorganizowano wyjazd integracyjno- terapeutyczny do Zakopanego , który połączony był z treningami umiejętnościwychowawczych. W wyjeździe uczestniczyli wszyscy beneficjenci projektu wraz z dziećmi. Trening miał na celu nabycie wiedzy o potrzebach psychicznych i fizycznych dzieci na różnym etapie rozwoju, nabycie świadomości wpływu wychowawczego poprzez przyjętą postawę, tworzenie dobrego klimatu rodzinnego, poprawę relacji rodzinnych. W trakcie zajęć z rodzicami, dzieci objęte były fachową opieką psychologów. Poprzez zabawę uczyły się współdziałać w grupie, okazywać różne emocje, uczyły się radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Opracowała:
Koordynator projektu- Urszula Menet-Zięba

Uprzejmie informujemy, że

dnia 22 grudnia 2017 r. (piątek) 

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju będzie nieczynny.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close