Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2017 r.

Zarządzenie Nr 005.O.2017
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 8 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2017 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz 446 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. 1817 ) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz.1870)

zarządzam, co następuje:

 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2017 roku.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Iwonicz-Zdrój oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

                          Witold Kocaj

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 005.O.2017
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 8 lutego 2017 r.

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016. r. poz. 1817 )

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2017 roku

I. Rodzaje zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań

Zadanie Nr 1

„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Iwonicz”

45.000 tys. zł (czterdzieści pięć tys. zł)

Zadanie Nr 2

„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Lubatowa” 

30.000 tys. zł (trzydzieści tys. zł)

Zadanie Nr 3

„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Lubatówka”

30.000 tys. zł  (trzydzieści tys. zł)

Zadanie Nr 4

„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w zakresie biathlonu”

15.000 tys. zł (piętnaście tys. zł)

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej wynosi 120 000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy zł)

II.Zasady przyznawania dotacji

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817).
 2. Zasady przyznawania dotacji regulują: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817) zwana dalej ustawą oraz ustawa
  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz. U. 2016 r., poz. 1870).
 3. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu.
 4. Dotację na przedmiotowe zadanie otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana
  za najkorzystniejszą.
 5. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości określonej przez oferenta.
 6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Iwonicz-Zdrój.
 7. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój może odmówić podmiotowi wyłonionemu
  w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie.
 8. W rozliczeniu dotacji nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.
 9. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.
 10. Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu nie podlega procedurze odwoławczej.

III.   Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.
 2. Realizacja zadania powinna się odbywać z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą oraz zawartą umową przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących zasad:

1) dofinansowaniu podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i zawartej umowie,

2) oferent musi posiadać wystarczające środki finansowe własne (20% wkładu własnego)
i wykwalifikowaną kadrę niezbędną do realizacji zadania objętego składaną ofertą,

3) wsparcie nie będzie udzielane na zakupy inwestycyjne i prace remontowo-budowlane.

IV.Wydatki i koszty pokrywane z dotacji

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:

 1. realizację programów szkolenia sportowego,
 2. opłaty za sędziowanie,
 3. zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej,
 4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 5. opłaty za przewóz zawodników na mecze, rozgrywki, turnieje, zawody,
 6. ubezpieczenie zawodników, opłaty regulaminowe, opłaty startowe,
 7. badania lekarskie zawodników,
 8. zakwaterowanie i wyżywienie podczas zawodów, zgrupowań,
 9. zakup środków czystości i opłaty za pranie strojów,
 10. zapewnienie opieki medycznej na meczach, rozgrywkach,
 11. zapewnienie bezpieczeństwa,
 12. opłaty związane z utrzymaniem obiektu,
 13. opłaty administracyjne,
 14. wynagrodzenie instruktorów, trenerów, kadry szkoleniowej,
 15. wynagrodzenie gospodarzy obiektów sportowych .

Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu :

 1. transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
 2. zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone,
 3. zobowiązań beneficjenta wynikających z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia,
 4. ubezpieczeń majątkowych obiektów i pomieszczeń sportowych,
 5. wydatków na wykonanie prac budowlanych.

V.Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 6 marca 2017 r. do godz. 11.00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju al. Słoneczna 28 w zamkniętych kopertach z zaznaczeniem nazwy i adresu oferenta oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.

VI.Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

 1. Wybór oferty nastąpi do dnia 10 marca 2017 r.
 2. Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 poz.1300) oraz zawierać w szczególności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 1. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
 2. Przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty złożone zgodnie z wzorem.
 3. W przypadku, gdy oferta będzie niekompletna lub błędnie wypełniona, wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w uzgodnionym terminie.

Oferta powinna być wypełniona zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach lub  w przypisach!

 1. Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona powołana przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, w drodze odrębnego zarządzenia, Komisja Konkursowa.
 2. Oferty oceniane będą pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia oferty
  i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym wg następujących kryteriów:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,

2) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne;

4) planowany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego (wymagany wkład własny 20%);

5) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczną członków;

6) doświadczenie wnioskodawcy w zakresie realizacji podobnych zadań

 1. Odrzuceniu podlegają oferty:

1) złożone niezgodnie z wzorem,

2) złożone po terminie,

3) złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,

4) niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu, błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione w wyznaczonym terminie.

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

VII.   Informacja dotycząca realizacji zadania publicznego

W roku 2014 na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono kwotę 100 000,00 zł.

W roku 2015 na realizację zadań z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono kwotę 140 000,00 zł.

W roku 2016 na realizację zadań z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono kwotę 140 000,00 zł.

O wynikach otwartego konkursu ofert podmioty składające oferty zostaną poinformowane indywidualnie oraz wynik otwartego konkursu zostanie ogłoszony zgodnie z art. 13 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r. poz.1817).

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj

Uprzejmie informujemy, że

dnia 22 grudnia 2017 r. (piątek) 

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju będzie nieczynny.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close